Zespół Szkół Nr 2

im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie

. 

 

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu  „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, który jest realizowany w ramach Priorytetu III. „Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3. „Poprawa jakości kształcenia” Poddziałanie 3.3.4. „Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe”.

W ramach projektu przewidziane są zajęcia w zakresie podniesienia poziomu wiedzy uczniów (zajęcia wyrównawcze z matematyki). Wsparciem objęci zostaną uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży  zlokalizowanych na terenie województw podkarpackiego, lubelskiego i małopolskiego. Grupę docelową stanowią uczniowie rozpoczynający naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2010/11. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie uczestniczyć będą w nim przez 3 lata szkolne do roku 2013. Przewidywany wymiar zajęć to: 2 godziny w tygodniu x 24 tygodnie x 3 lata szkolne. w ramach projektu w szkole  utworzone zostaną 4 grupy 15 osobowe do zajęć wyrównawczych.

Oprócz wymienionych form wsparcia w ramach projektu przewidziane są również: seminaria dla nauczycieli matematyki prowadzących zajęcia w ramach projektu, warsztaty matematyczne dla uczniów prowadzone przez nauczycieli akademickich, atrakcyjne konkursy i obozy letnie dla najlepszych uczniów, specjalnie do tego przygotowany wspomagający portal internetowy.

Projekt realizowany jest w partnerstwie Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.
Informacje o projekcie można znaleźć na stronie internetowej: www.mum.univ.rzeszow.pl
"Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 

Materiały

Nauczyciele