Zespół Szkół Nr 2

im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie

. 

Projekt „Szkoły nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego”, realizowany jest przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Zespołem Szkół Nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu  IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Nr umowy: 935/POKL.09.02.00-06-046/12-00

Okres realizacji projektu: od 1 października 2012 roku do 30 września 2015 roku
Wartość projektu: 1 867 466,67 zł.

Cel główny projektu: Wyższa jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie poprzez wdrożenie dwóch programów rozwojowych poprawiających skuteczność edukacji zawodowej oraz podnoszących prestiż Zespołu Szkół Nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie w regionie.

Cel projektu zostanie zrealizowany dzięki dostosowaniu oferty kształcenia zawodowego ZS Nr 2 do potrzeb rynku pracy poprzez wprowadzenie do aktualnie nauczanych kierunków dodatkowych zajęć pozalekcyjnych podwyższających kompetencje zawodowe, kluczowe i społeczne 208 Uczniów/Uczennic z ZS Nr 2, współpracę z pracodawcami i uczelniami, staże krajowe i zagraniczne dla 134 Uczestników/Uczestniczek projektu, specjalizację klas w Zasadniczej Szkole Zawodowej (elektryk, monter sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych), a od roku szkolnego 2013/2014 uruchomienie nowego kierunku Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Projekt obejmie wsparciem:
- 2 szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie: Technikum nr 2 i Zasadniczą Szkołę Zawodową z Oddziałami Integracyjnymi nr 2.
- 208 Uczniów/Uczennic z ZS Nr 2: 184 z Technikum i 24 z Zasadniczej Szkoły Zawodowej (w tym min. 96 kobiet).

Plakat projektpdf

Ulotka projekt pdf

Zadania realizowane w projekcie
1.    Specjalistyczne zajęcia zawodowe przygotowujące do nabycia nowych kwalifikacji zawodowych, np. zajęcia:
o    barmańskie
o    savoir vivre
o    zielony hotel
o    organizacja imprez turystycznych
o    przygotowywanie i serwowanie dań nietypowych
o    obsługiwanie jest sztuką a kelner to aktor
o    organizowanie obiegu dokumentów
o    technologia informatyczna w biurze
o    wykorzystywanie technologii informatycznych w wykonywaniu rysunków technicznych i kalkulacji kosztów
o    serwis i montaż urządzeń
o    efektywna energetyka.
2.    Dodatkowe pozalekcyjne zajęcia rozwijające lub wyrównujące kompetencje kluczowe:
o    język angielski branżowy
o    język niemiecki branżowy
o    matematyka
o    fizyka
o    informatyka
o    przedsiębiorczość
o    zajęcia teatralne.
3. Zajęcia z doradcą zawodowym.
4.    Zajęcia z psychologiem, pedagogiem i logopedą.
5.    Wyjazdy edukacyjne do nowoczesnych firm branżowych np.:
a.    do laboratorium badawczego Politechniki Lubelskiej
b.    z zakresu zajęć „ Efektywna energetyka”
c.    z zakresu zajęć  „Organizowanie obiegu dokumentów”
d.    z zakresu zajęć  „Zielony hotel OZE” (Mazury)
e.    z zakresu zajęć  „Savoir vivre”
f.    z zakresu zajęć „Zielony hotel OZE” (Poznań)
g.    z zakresu zajęć  „Zielona energia” (Dubienka i Grabowiec,  Porąbka Żar, Uhnin i Siedliszczki, Bielawa Wrocław)
h.    do teatru
i.    do Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie.
6.    Miesięczne wakacyjne staże zawodowe u pracodawców – krajowe i zagraniczne zapewniające:
a.    zwrot kosztów dojazdu
b.    wyżywienie i noclegi
c.    stypendium stażowe
d.    odzież roboczą
e.    dodatkowe ubezpieczenie.
7.    Wyposażenie pracowni szkolnych w nowoczesne materiały i pomoce dydaktyczne programy multimedialne do nauczania przedmiotów zawodowych, plansze, filmy edukacyjne, itp.:
a.    pracownia technologii gastronomicznej
b.    pracownia „jednostka hotelowa”
c.    pracownia do montażu OZE
d.    pracownia elektryczna OZE
e.    pracownia matematyczna.
8.    Doposażenie biblioteki szkolnej w podręczniki oraz literaturę branżową.
9.    Utworzenie Zespołu ds. współpracy z podmiotami gospodarczymi.
10.    Organizowanie seminariów branżowych i lekcji otwartych.
11.    Specjalizacja klas w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie elektryk oraz monter sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych.
12.    Uruchomienie w Technikum Nr 2 w roku szkolnym 2013/2014 nowego kierunku - Technik urządzeń i systemów energetyki odnawial


ZAKRES WSPARCIA UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK PROJEKTU W RAMACH PROJEKTU

1.    TECHNIKUM
1.1.    ZAJĘCIA POZALEKCYJNE – OBOWIĄZKOWE
•    Matematyka wyrównawcza – 30 h/grupa
•    Koło matematyczne -1gr. x 90h, 1gr. x60h, 1gr. x 30h (liczba h uzależniona od okresu uczestnictwa w projekcie)
•    Doradztwo grupowe z kompetencji miękkich - 8 h/grupa
•    Doradztwo grupowe (klasy IV) – 4 h/grupa
•    Doradztwo indywidualne (klasy IV) – 2 h/grupa
•    Próbny egzamin zawodowy (klasy IV w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 oraz klasy IV, III w roku szkolnym 2014/2015)

1.2.    ZAJĘCIA POZALEKCYJNE – DLA CHĘTNYCH Z RÓŻNYCH KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA
•    Zielony Hotel OZE – 15 h/grupa
•    Efektywna energetyka - 15 h/grupa
•    Koło informatyczne – 30 h/grupa
•    Koło przedsiębiorczości – 15 h/grupa
•    Koło fizyczne – 30 h/grupa
•    Język angielki branżowy – 60 h/grupa
•    Język niemiecki branżowy – 60 h/grupa
•    Koło teatralne 30 h/grupa
•    Barman – 40 h/grupa
•    Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne pedagogiczne – 10 h/grupa
•    Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne psychologiczne – 10 h/grupa
•    Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne logopedyczne – 15 h/osoba
•    Wyjazdy edukacyjne dla Uczestników/Uczestniczek projektu związane z kierunkiem kształcenia
•    Staże wakacyjne dla Uczestników/Uczestniczek projektu – 150 h w miesiącu VII lub VIII (z wyj. klas IV)
1.3. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE – DLA CHĘTNYCH ZGODNE Z KIERUNKIEM KSZTAŁCENIA:
1.3.1 TECHNIK HOTELARSTWA
•    Organizowanie obiegu dokumentów – 30 h/grupa
•    Savoir vivre – 15 h/grupa

1.3.2 TECHNIK KELNER
•    Obsługiwanie jest sztuką a kelner to aktor – 30 h/grupa
•    Obsługi gości uczę się z profesjonalistami – 30 h/grupa
•    Przygotowanie i serwowanie dań nietypowych – 30 h/grupa

1.3.3 TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
•    Technologia informatyczna w biurze turystycznym – 30 h
•    Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych – 30 h

1.3.4 TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
•    Serwis i montaż urządzeń solarnych – 1 gr. x 30 h, 1 gr. x 15 h (liczba h uzależniona od okresu uczestnictwa w projekcie)
•    Wykorzystanie informatyki w rysunku technicznym i kalkulacji kosztów – 15 h/grupa

2.    ZSZ DLA SPECJALIZACJI ELEKTRYK I MONTER SIECI, URZĄDZEŃ I INSTALACJI SANITARNYCH

2.1 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE – OBOWIĄZKOWE
•    Doradztwo grupowe z kompetencji miękkich - 8 h/grupa
•    Doradztwo grupowe (klasy III) - 4 h/grupa
•    Doradztwo indywidualne (klasy III) - 2 h/osoba
•    Próbny egzamin zawodowy ( klasy III, II w roku szkolnym 2014/2015)


2.2 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE – DLA CHĘTNYCH
•    OZE szansą na pracę – 15 h/grupa
•    Serwis i montaż urządzeń solarnych – 15 h/grupa
•    Jęz. niemiecki branżowy – 60 h/grupa
•    Fizyka moją pasją – 30 h/grupa
•    Wykorzystanie technologii informatycznych w rysunku technicznym i kalkulacji kosztów – 30 h/grupa
•    Koło przedsiębiorczość – 15 h/grupa
•    Efektywna energetyka – 15 h/grupa
•    Koło teatralne – 30 h/grupa
•    Barman – 40 h/grupa
•    Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne pedagogiczne – 10 h/grupa
•    Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne psychologiczne – 10 h/grupa
•    Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne logopedyczne – 15 h/osoba
•    Wyjazdy edukacyjne dla Uczestników/Uczestniczek projektu
•    Staże wakacyjne dla Uczestników/Uczestniczek projektu – 150 h w miesiącu VII lub VIII (z wyj. klas III)

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 

Materiały

Nauczyciele