Zespół Szkół Nr 2

im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie

. 

Zespół Szkół  Nr 2  jako jedna z pięciu szkół w województwie i jedyna w Powiecie Łukowskim realizuje projekt „Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych – model efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami". Projekt skierowany do uczniów szkół zawodowych kształcących się między innymi w zawodach: monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych realizowany będzie od 01.09.2013 r. do 31.03.2015 r. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie innowacyjnego modelu efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami województwa lubelskiego.
Szkoła otrzyma:
- podręczniki w wersji elektronicznej i papierowej,
- dostęp on- line do e- platformy,
- 80 godzin kompleksowego, eksperckiego wsparcia (doradztwo zawodowe, warsztaty, konsultacje, spotkani i wyjazdy),
- opracowanie programu rozwojowego szkoły zawodowej,
- korzystanie z e- Barometru (monitorowanie losów absolwentów, sieciowanie uczniów szkół zawodowych chcących odbyć praktykę w szkole),
- coroczną aktualizację bazy pracodawców,
- badanie  jakości współpracy szkoły z pracodawcami.
   W ramach projektu  „Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych – model efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami" nr PKOL.09.02.00-06-086/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Osi priorytetowej: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 został przeznaczony dla ZS Nr 2 sprzęt komputerowy (12 laptopów, 1 tablet, 1 projektor).

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 

Materiały

Nauczyciele