Technolog żywności

Przejdź do rekrutacji

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Oferujemy atrakcyjny kierunek kształcenia w bardzo dobrze rozwiniętym przemyśle spożywczym. Nauka trwa 4 lata  i obejmuje kształcenie ogólne – przygotowanie do egzaminu maturalnego i kształcenie zawodowe przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Technik technologii żywności przygotowany jest do wykonywania   zadań zawodowych, na które składają się  efekty kształcenia:
(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
(KPS). Kompetencje personalne i społeczne
(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów
PKZ(T.f) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik technologii żywności

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii żywności powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wytwarzania produktów spożywczych;
2) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych;
3) organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym;
4) kontrolowania pracy maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik technologii żywności :

T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

1. Przygotowywanie surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych
2. Prowadzenie procesów produkcji wyrobów spożywczych
3. Magazynowanie wyrobów gotowych i przygotowanie ich do wysyłki
albo

T.3. Produkcja wyrobów piekarskich

1. Magazynowanie surowców piekarskich
2. Wytwarzanie ciasta oraz kształtowanie wyrobów piekarskich
3. Przygotowanie kęsów ciasta do wypieku i wypiek ciasta
4. Przygotowanie pieczywa do dystrybucji
albo

T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych

1. Magazynowanie surowców cukierniczych
2. Wytwarzanie wyrobów cukierniczych
3. Dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji
albo

T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

1. Rozbiór i wykrawanie mięsa
2. Magazynowanie i przygotowanie mięsa do dystrybucji
3. Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych
4. Magazynowanie i przygotowanie przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji
i

T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych


1. Organizowanie produkcji wyrobów spożywczych
2. Nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Kariera zawodowa


Pracę znajdziesz w zakładach  przemysłu spożywczego, laboratoriach, obiektach  hotelarskich, hurtowniach spożywczych,  sklepach  z żywnością, stacjach sanitarno - epidemiologicznych .
Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.
Kształcenie praktyczne  odbywa się w: pracowniach szkolnych , zajęcia praktyczne  oraz praktyki zawodowe w zakładach  przemysłu spożywczego.

REALIZUJEMY PROJEKTY UNIJNE:

 • „Szkoły nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego”
 • „Uczeń online. Nowoczesne technologie w szkole”
 • „Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych – model efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami"
 • „Edukacja i praca to się opłaca”


DLACZEGO NASZA SZKOŁA?

 • Zapewniamy bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę.
 • Wspomagamy wszechstronny rozwój każdego ucznia.
 • Kształcimy w zawodach zgodnych z potrzebami rynku pracy.
 • Oferujemy naukę w profesjonalnie wyposażonych pracowniach : hotelarskiej, gastronomicznej i odnawialnych źródeł energii – OZE.
 • Proponujemy, w ramach projektów finansowanych z UE , wyjazdy edukacyjne i zawodoznawcze .
 • Uczymy języka obcego zawodowego.
 • Organizujemy praktyki zawodowe w Polsce i za granicą.
 • Organizujemy staże wakacyjne, za które uczestnicy otrzymują wynagrodzenie.

Galeria