Branżowa Szkoła I StopniaBranżowa Szkoła I Stopnia

Co warto wiedzieć o BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA?

·  Nauka trwa 3 lata.

·  Spośród klasyfikacji zawodów uczeń wybiera dowolny kierunek kształcenia na poziomie Branżowej Szkoły I Stopnia.

·  W poszczególnych zawodach wyodrębniono tzw. kwalifikacje, które obejmują zakres umiejętności z etapu kształcenia.

·  W klasie III (czerwiec) uczniowie przystępują do egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji.

·  Po zdanym egzaminie zawodowym uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz dyplom po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia.

· Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicami ucznia i pracodawcą.

·  Uczniowie posiadający orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej praktyczną naukę w zawodzie kucharz mogą odbywać w pracowni szkolnej.

·  Absolwent może uzupełnić wykształcenie średnie oraz brakujące kwalifikacje wybierając BRANŻOWĄ SZKOŁĘ II STOPNIA.

Po spełnieniu tych warunków uczeń otrzyma dyplom technika, a po zdaniu matury może kontynuować naukę na studiach wyższych.

Uczeń BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA, który zda egzamin zawodowy i uzupełni wykształcenie średnie, może wystąpić o wydanie suplementu do dyplomu.

 Suplement – Europass jest wydawany w jęz. polskim oraz na życzenie również w wersji angielskiej. Jest to jeden z dokumentów umożliwiający obywatelom Unii Europejskiej dokumentowanie i prezentowanie swoich kwalifikacji i kompetencji.

 

Zawodach obecnie kształcone w Zespole Szkół nr 2 w Łukowie

512 001 - kucharz

513 101 - kelner

522301 - sprzedawca

723103 - mechanik pojazdów samochodowych

713203 – lakiernik samochodowy

722204 - ślusarz

751201 – cukiernik

751204 - piekarz

711204 - murarz - tynkarz

712905 - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

514101- fryzjer

741203- elektromechanik pojazdów samochodowych

343101- fotograf

613003 - rolnik

712618 - monter sieci i instalacji sanitarnych

741103 - elektryk

751108 – przetwórca mięsa

752205 - stolarz

834103 - mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

432106 - magazynier - logistyk

721306 - blacharz samochodowy

oraz innych przewidzianych w Klasyfikacji zawodów i specjalności (dostępne pod adresem www.psz.praca.gov.pl).REALIZUJEMY PROJEKTY UNIJNE:

 • „ Szkoły nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego”
 • „ Uczeń online. Nowoczesne technologie w szkole”
 • „Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych – model efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami"

Uczniowie, którzy kształcą się w Branżowej Szkole I Stopnia w zawodach: monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych i elektryk oprócz zajęć przewidzianych w szkolnym planie nauczania mają możliwość uczęszczania na zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu „Szkoły nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego” współfinansowanego ze środków UE. Dla uczniów tego kierunku przewidziano następujące zajęcia pozaszkolne: - język niemiecki branżowy, podczas którego młodzież kształci swoje umiejętności lingwistyczne, ze szczególnym naciskiem na słownictwo fachowe związane z zawodem, w którym podjęli naukę;
- montaż i serwis urządzeń solarnych, w trakcie których uczniowie poznają zasady instalacji urządzeń do pozyskiwania energii;
- OZE szansą na pracę – młodzież uczy się wykorzystywać wiedzę i umiejętności związane z pozyskiwaniem odnawialnych źródeł energii do zwiększenia swoich szans na karierę zawodową na lokalnym rynku pracy;
- wykorzystanie informatyki w rysunku technicznym i kalkulacji kosztów, podczas którego będą się uczyli zastosowania technik IT do kosztorysowania, kalkulacji kosztów oraz wykonywania projektów technicznych urządzeń i sieci energetyki odnawialnej;
- fizyka moją pasją – zajęcia dla entuzjastów przedmiotów ścisłych, podczas których pogłębiają wiedzę związaną z prawami fizyki;
- zajęcia doradztwa zawodowego: grupowego i indywidualnego - podczas spotkań z doradcami zawodowymi młodzież przygotowuje teczkę z dokumentami aplikacyjnymi oraz planuje dalszy przebieg kariery zawodowej.
Poza w/w zajęciami zaplanowano też wyjazdy edukacyjne i zawodoznawcze do: Centrum Nauki Kopernik, Dubienki i Grabowca, Porąbki Żar k/Siedliszczek, Wrocławia. Celem wszystkich wyjazdów jest zapoznanie się ze sposobami pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz funkcjonowania urządzeń z tym związanych, np. biogazowi. Uczniowie mają też szansę uczestniczyć w płatnych stażach wakacyjnych krajowych i zagranicznych (Niemcy) odbywających się w firmach związanych z branżą OZE. Uczniowie w ramach Projektu Unijnego „ Edukacja i praca to się opłaca” będą uczestniczyć w stażach wakacyjnych. Uczestnicy staży otrzymają wynagrodzenie.

DLACZEGO NASZA SZKOŁA?

 • Zapewniamy bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę.
 • Wspomagamy wszechstronny rozwój każdego ucznia.
 • Kształcimy w zawodach zgodnych z potrzebami rynku pracy.
 • Oferujemy naukę w profesjonalnie wyposażonych pracowniach : hotelarskiej, gastronomicznej i odnawialnych źródeł energii – OZE.
 • Proponujemy, w ramach projektów finansowanych z UE , wyjazdy edukacyjne i zawodoznawcze.
 • Uczymy języka obcego zawodowego.
 • Organizujemy praktyki zawodowe w Polsce i za granicą.
 • Organizujemy staże wakacyjne, za które uczestnicy otrzymują wynagrodzenie.