Branżowa Szkoła I StopniaCo warto wiedzieć o BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA?

  • Nauka trwa 3 lata.
  • Uczeń wybiera zawód z oferty szkoły.
  • W zawodach wyodrębniono kwalifikacje.
  • W trakcie nauki w uczeń zdaje egzaminy z poszczególnych kwalifikacji. Po każdym zdanym egzaminie otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne. Gdy zda wszystkie egzaminy i ukończy szkołę ,otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
  • Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicami ucznia i pracodawcą.
  • Uczniowie posiadający orzeczenia ppp praktyczną naukę zawodu kucharz mogą odbywać w pracowni szkolnej.
  • Uczeń może uzupełnić wykształcenie średnie, wybierając BRANŻOWĄ SZKOŁĘ II STOPNIA.

Absolwent może uzyskać tytuł technika, uzupełniając brakujące kwalifikacje zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz uzupełniając poziom wykształcenia ogólnego w Branżowej Szkole II Stopnia lub przystępując do egzaminu eksternistycznego z zakresu w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Po spełnieniu tych warunków uczeń otrzyma dyplom technika, a po zdaniu matury może kontynuować naukę na studiach wyższych. Absolwent, który zda egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed okręgową komisją egzaminacyjną i uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe , może wystąpić o wydanie suplementu do dyplomu. Suplement – Europass jest wydawany w jęz. polskim oraz na życzenie również w wersji angielskiej. Jest to jeden z dokumentów umożliwiający obywatelom Unii Europejskiej dokumentowanie i prezentowanie swoich kwalifikacji i kompetencji.