Rzecznik praw ucznia


Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

 • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole,
 • Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli,
 • Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów,
 • Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów,
 • Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.
Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:
 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 • podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
 • skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,
 • w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
 • ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.
Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:
 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu /forma pisemna/
 • podjęcie mediacji ze stronami,
 • zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego
 • wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.
Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest w szczególności:

1. Znajomość Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania oraz Konwencji Praw Dziecka.
2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
3. Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
4. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
5. Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
6. Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną.


O czym uczeń wiedzieć powinien:
1. Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
2. Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
3. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
4. Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.
5. Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

PLAN DZIAŁAŃ RZECZNIKA PRAW UCZNIA
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W ŁUKOWIE
W ROKU SZKOLNYM 2023 / 2024

L.p. Zadania do realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji

1 Nawiązanie współpracy z Samorządem Uczniowskim - Rzecznik Praw Ucznia - opiekun S.U. Październik 2023
2 Wyeksponowanie w widocznym miejscu aktów prawnych dotyczących praw ucznia - Rzecznik Praw Ucznia Październik 2023
3 Organizacja spotkań poszczególnych klas z Rzecznikiem Praw Ucznia na zaproszenie uczniów lub wychowawcy klasy - Rzecznik Praw Ucznia październik- grudzień 2023
4 Gazetka związana z Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka - Rzecznik Praw Ucznia Grudzień 2023
5 Sprawozdanie z działalności RPU - Rzecznik Praw Ucznia Styczeń 2024
6 Przeprowadzenie i opracowanie ankiety na temat przestrzegania praw ucznia w szkole wśród uczniów - Rzecznik Praw Ucznia Marzec 2024
7 Indywidualne spotkania z uczniami w celu poznania i rozwiązywania problemów ucznia - Rzecznik Praw Ucznia cały rok
8 Prowadzenie zakładki Rzecznika Praw Ucznia na stronie internetowej szkoły - Rzecznik Praw Ucznia cały rok
9 Sprawozdanie z działalności RPU za rok szkolny - Rzecznik Praw Ucznia Czerwiec 2024

Adam Sulej
Rzecznik Praw Ucznia na rok szkolny 2023/2024