Integracja w ZS2

INFORMACJA O KLASACH INTEGRACYJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. ALEKSANDRA ŚWIĘTOCHOWSKIEGO W ŁUKOWIE

 

Klasy integracyjne są w naszej szkole od 2003 roku.

v  Tworzenie takich klas ma na celu umożliwienie wspólnej nauki wszystkim uczniom.

v  W klasach integracyjnych wraz z uczniami zdrowymi uczy się młodzież   
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

v  Do klasy integracyjnej mogą być przyjmowani uczniowie z następującymi niepełnosprawnościami:

-        słabosłyszący;

-        słabowidzący;

-        z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;

-        z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;

-        z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;

-        z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

v  Uczniowie pełnosprawni uczą się szacunku, empatii, tolerancji, dostrzegania potrzeb innych osób, stają się bardziej opiekuńczy. Są to umiejętności bardzo cenne
w dorosłym życiu.

Uczniowie niepełnosprawni uczą się lepszego funkcjonowania w środowisku rówieśniczym.

v  Młodzież niepełnosprawna realizuje program dostosowany do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej.

v  W klasie integracyjnej zapewnia się pomoc w postaci nauczyciela wspomagającego, który jest obecny na zajęciach prowadzonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów szkolnych i pomaga w dostosowaniu warunków nauki do potrzeb uczniów niepełnosprawnych,   współorganizuje także zajęcia wychowawcze służące integracji zespołu klasowego.

v  Nasza szkoła ma dostosowania architektoniczne, dzięki którym uczniowie
z dysfunkcją narządu ruchu mają ułatwione poruszanie się po niej.

v  Klasy te liczą do 20 osób, w tym 3-5 uczniów z orzeczeniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzięki małej ilości uczniów w klasie i współpracy z pedagogiem specjalnym oraz psychologiem szkolnym, nauczyciel ma możliwość dostosować treści nauczania dla wszystkich uczniów.

v  Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych oprócz zajęć lekcyjnych mają zajęcia rewalidacyjne oraz terapeutyczne prowadzone przez specjalistów. Zajęcia te wspomagają rozwój i przyczyniają się  do sukcesów edukacyjnych.

v  W szkole zatrudniony jest pedagog, psycholog.

v  Nauczyciele mają przygotowanie do pracy z uczniami niepełnosprawnymi z zakresu oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej.

 

Opracowanie: Pedagog szkolny – Anita Olszewska