Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej


TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJZawód ten jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację w zakresie energetyki wodnej,  wiatrowej,  geotermalnej, słonecznej. Biorąc pod uwagę intensywny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny, można stwierdzić, iż zawód ten jest zawodem PRZYSZŁOŚCI.

Czas trwania: Nauka dla absolwentów  klas ósmych trwa 5 lat.

Kwalifikacje:

Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (kwalifikacja ELE.10),

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (kwalifikacja ELE.11).


Szkoła przygotowuje technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  do wykonywania  zadań zawodowych:

1) organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

2) wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

3) konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

4) kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

5) sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.


Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie  efektów kształcenia, na które składają się:

- bezpieczeństwo i higiena pracy

- podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

- język obcy ukierunkowany zawodowo

- kompetencje personalne i społeczne

- organizacja pracy małych zespołów


Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik energetyk

1) określa źródła energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej;

2) charakteryzuje zasoby energii w Polsce oraz możliwości ich wykorzystania;

3) charakteryzuje procesy wytwarzania energii: elektrycznej, mechanicznej i cieplnej;

4) rozróżnia obiekty energetyczne oraz określa ich wpływ na środowisko;

5) charakteryzuje systemy energetyki odnawialnej;

6) określa możliwości zastosowania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w budownictwie;

7) stosuje prawa z zakresu mechaniki płynów, elektrotechniki oraz spalania paliw;

8) wykonuje obliczenia parametrów charakteryzujących przepływ cieczy i gazów;

9) wykonuje pomiary wielkości fizycznych;

10) przestrzega zasad wykonywania instalacji sanitarnych i elektrycznych;

11) stosuje przepisy prawa budowlanego i prawa energetycznego;

12) wykonuje rysunki z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych;

13) określa korzyści wynikające ze stosowania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

14) prowadzi racjonalną gospodarkę energią;

15) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.


Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji.

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

1. Organizowanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

1) posługuje się dokumentacją, normami oraz instrukcjami montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

2) dobiera urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej;

3) dobiera materiały do montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

4) ustala miejsca lokalizacji urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej;

5) określa warunki transportu i składowania materiałów oraz elementów systemów energetyki odnawialnej;

6) dobiera sprzęt i narzędzia do montażu urządzeń i instalacji stosowanych do pozyskiwania i przetwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

7) sporządza zapotrzebowanie na materiały do montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

8) wykonuje rysunki schematyczne montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

9) sporządza harmonogramy robót związanych z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

10) organizuje prace związane z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

11) dokonuje przeglądu technicznego urządzeń i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii;

12) organizuje prace związane z konserwacją i naprawą urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.


2. Sporządzanie kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

1) posługuje się dokumentacją do sporządzania kosztorysów oraz przygotowania ofert dotyczących montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

2) korzysta z katalogów i informatorów kosztorysowych, katalogów producentów materiałów, urządzeń i elementów instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej;

3) sporządza przedmiary i obmiary robót związanych z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

4) sporządza kosztorysy dotyczące montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

5) sporządza kalkulacje kosztów związanych z eksploatacją urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

6) określa wskaźniki efektywności energetycznej urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

7) sporządza oferty na wykonanie prac związanych z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.


3. Wykonywanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

1) posługuje się dokumentacją montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

2) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej;

3) wyznacza miejsca montażu urządzeń wykorzystujących energię odnawialną;

4) posługuje się narzędziami i sprzętem podczas montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

5) wykonuje montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

6) rozpoznaje błędy montażu urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej;

7) dokonuje oceny jakości robót montażowych urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

8) przygotowuje do odbioru urządzenia i systemy energetyki odnawialnej;

9) wykonuje prace związane z konserwacją, naprawą i demontażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.


Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

1. Monitorowanie i nadzór systemów energetyki odnawialnej

1) odczytuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej;

2) przestrzega zasad działania układów automatycznego sterowania systemami energetyki odnawialnej i regulacji tych systemów;

3) określa parametry pracy urządzeń energetyki odnawialnej;

4) rejestruje i interpretuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej urządzeń energetyki odnawialnej;

5) rozpoznaje nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów energetyki odnawialnej;

6) ocenia stan techniczny systemów energetyki odnawialnej;

7) minimalizuje straty podczas wytwarzania, magazynowania, przesyłania i wykorzystywania energii;

8) wykonuje bieżące przeglądy systemów energetyki odnawialnej;

9) sporządza dokumentację dotyczącą eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.


2. Konserwacja oraz naprawa urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

1) określa wymagania dotyczące eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

2) określa warunki konserwacji i naprawy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

3) przestrzega procedur przekazywania do eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

4) uruchamia urządzenia i systemy energetyki odnawialnej;

5) wykonuje okresowe przeglądy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

6) określa przyczyny i sposoby usuwania nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

7) wykonuje pomiary efektywności systemów energetyki odnawialnej;

8) przestrzega procedur rozpatrywania reklamacji dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

9) wykonuje pomiary i szkice inwentaryzacyjne urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

10) wykonuje czynności związane z konserwacją i naprawą urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.


Uczniowie będą uczyli się w dwóch pracowniach wyposażonych w nowoczesne sprzęty w ramach projektu finansowanego z Unii Europejskiej.

Pracownia elektryczna jest wyposażona w: zestaw edukacyjny do wykonywania ćwiczeń związanych z OZE, zasilacze prądu stałego, generatory funkcyjne, oscyloskop cyfrowy, indukcyjność dekadową, pojemność dekadową, rezystory dekadowe, rezystory suwakowe, przewody łączeniowe, mierniki uniwersalne analogowe, mierniki uniwersalne cyfrowe,  watomierze analogowe, pirometr, luksomierz, szczypce i pęsety, wkrętarkę akumulatorową, młotki i kombinerki, stację lutowniczą, odsysacz cyny, imadła ślusarskie, zestawy kluczy nasadowych.


Pracownia montażu OZE wyposażonej w pięć stanowisk do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych:

a) stanowisko z kotłem na biomasę z podajnikiem automatycznym – „mini kotłownia”;

b) stanowisko z powietrzną pompą ciepła;

c) stanowisko z urządzeniami do sterowania i pomiaru turbiny wiatrowej;

d) stanowisko z urządzeniami do sterowania i pomiaru panelem słonecznym;

e) stanowisko z urządzeniami do sterowania i obserwacji pomiaru ogniwa fotowoltaicznego.


Turbina wiatrowa, ogniwa fotowoltaiczne i kolektory słoneczne będą umieszczone na zewnątrz budynku.

W pracowni do montażu OZE uczniowie będą wykonywać elementy montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, uczyć się konserwowania urządzeń oraz kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).(PREZENTACJA .ppt)
Galeria

Pracownia elektryczna

Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Wizyta w zakładzie zajmującym się produkcją maszyn do przetwarzania biomasy

Udział w seminarium poświęconym OZE

Warsztaty na Politechnice Lubelskiej