Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

PREZENTACJA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

(PREZENTACJA .ppt)

Przejdź do rekrutacji

Zawód ten jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację w zakresie energetyki wodnej,  wiatrowej,  geotermalnej,słonecznej. Biorąc pod uwagę intensywny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny, można stwierdzić, iż zawód ten jest zawodem PRZYSZŁOŚCI.
Nauka trwa 4 lata  i obejmuje kształcenie ogólne – przygotowanie do egzaminu maturalnego i kształcenie zawodowe przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Szkoła przygotowuje technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  do wykonywania  zadań zawodowych:

1) organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
2) wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
3) konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
4) kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
5) sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie  efektów kształcenia, na które składają się:
(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
(KPS). Kompetencje personalne i społeczne
(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów

PKZ(B.g) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik energetyk

1) określa źródła energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej;
2) charakteryzuje zasoby energii w Polsce oraz możliwości ich wykorzystania;
3) charakteryzuje procesy wytwarzania energii: elektrycznej, mechanicznej i cieplnej;
4) rozróżnia obiekty energetyczne oraz określa ich wpływ na środowisko;
5) charakteryzuje systemy energetyki odnawialnej;
6) określa możliwości zastosowania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w budownictwie;
7) stosuje prawa z zakresu mechaniki płynów, elektrotechniki oraz spalania paliw;
8) wykonuje obliczenia parametrów charakteryzujących przepływ cieczy i gazów;
9) wykonuje pomiary wielkości fizycznych;
10) przestrzega zasad wykonywania instalacji sanitarnych i elektrycznych;
11) stosuje przepisy prawa budowlanego i prawa energetycznego;
12) wykonuje rysunki z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych;
13) określa korzyści wynikające ze stosowania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
14) prowadzi racjonalną gospodarkę energią;
15) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji.

B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

1. Organizowanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

1) posługuje się dokumentacją, normami oraz instrukcjami montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
2) dobiera urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej;
3) dobiera materiały do montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
4) ustala miejsca lokalizacji urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej;
5) określa warunki transportu i składowania materiałów oraz elementów systemów energetyki odnawialnej;
6) dobiera sprzęt i narzędzia do montażu urządzeń i instalacji stosowanych do pozyskiwania i przetwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
7) sporządza zapotrzebowanie na materiały do montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
8) wykonuje rysunki schematyczne montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
9) sporządza harmonogramy robót związanych z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
10) organizuje prace związane z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
11) dokonuje przeglądu technicznego urządzeń i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii;
12) organizuje prace związane z konserwacją i naprawą urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

2. Sporządzanie kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

1) posługuje się dokumentacją do sporządzania kosztorysów oraz przygotowania ofert dotyczących montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
2) korzysta z katalogów i informatorów kosztorysowych, katalogów producentów materiałów, urządzeń i elementów instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej;
3) sporządza przedmiary i obmiary robót związanych z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
4) sporządza kosztorysy dotyczące montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
5) sporządza kalkulacje kosztów związanych z eksploatacją urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
6) określa wskaźniki efektywności energetycznej urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
7) sporządza oferty na wykonanie prac związanych z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

3. Wykonywanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

1) posługuje się dokumentacją montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
2) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej;
3) wyznacza miejsca montażu urządzeń wykorzystujących energię odnawialną;
4) posługuje się narzędziami i sprzętem podczas montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
5) wykonuje montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
6) rozpoznaje błędy montażu urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej;
7) dokonuje oceny jakości robót montażowych urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
8) przygotowuje do odbioru urządzenia i systemy energetyki odnawialnej;
9) wykonuje prace związane z konserwacją, naprawą i demontażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

1. Monitorowanie i nadzór systemów energetyki odnawialnej

1) odczytuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej;
2) przestrzega zasad działania układów automatycznego sterowania systemami energetyki odnawialnej i regulacji tych systemów;
3) określa parametry pracy urządzeń energetyki odnawialnej;
4) rejestruje i interpretuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej urządzeń energetyki odnawialnej;
5) rozpoznaje nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów energetyki odnawialnej;
6) ocenia stan techniczny systemów energetyki odnawialnej;
7) minimalizuje straty podczas wytwarzania, magazynowania, przesyłania i wykorzystywania energii;
8) wykonuje bieżące przeglądy systemów energetyki odnawialnej;
9) sporządza dokumentację dotyczącą eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

2. Konserwacja oraz naprawa urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

1) określa wymagania dotyczące eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
2) określa warunki konserwacji i naprawy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
3) przestrzega procedur przekazywania do eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
4) uruchamia urządzenia i systemy energetyki odnawialnej;
5) wykonuje okresowe przeglądy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
6) określa przyczyny i sposoby usuwania nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
7) wykonuje pomiary efektywności systemów energetyki odnawialnej;
8) przestrzega procedur rozpatrywania reklamacji dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
9) wykonuje pomiary i szkice inwentaryzacyjne urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
10) wykonuje czynności związane z konserwacją i naprawą urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Uczniowie będą uczyli się w dwóch pracowniach wyposażonych w nowoczesne sprzęty w ramach projektu finansowanego z Unii Europejskiej.
Pracownia elektryczna jest wyposażona w: zestaw edukacyjny do wykonywania ćwiczeń związanych z OZE, zasilacze prądu stałego, generatory funkcyjne, oscyloskop cyfrowy, indukcyjność dekadową, pojemność dekadową, rezystory dekadowe, rezystory suwakowe, przewody łączeniowe, mierniki uniwersalne analogowe, mierniki uniwersalne cyfrowe,  watomierze analogowe, pirometr, luksomierz, szczypce i pęsety, wkrętarkę akumulatorową, młotki i kombinerki, stację lutowniczą, odsysacz cyny, imadła ślusarskie, zestawy kluczy nasadowych.

Pracownia montażu OZE wyposażonej w pięć stanowisk do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych:
a) stanowisko z kotłem na biomasę z podajnikiem automatycznym – „mini kotłownia”;
b) stanowisko z powietrzną pompą ciepła;
c) stanowisko z urządzeniami do sterowania i pomiaru turbiny wiatrowej;
d) stanowisko z urządzeniami do sterowania i pomiaru panelem słonecznym;
e) stanowisko z urządzeniami do sterowania i obserwacji pomiaru ogniwa fotowoltaicznego.
Turbina wiatrowa, ogniwa fotowoltaiczne i kolektory słoneczne będą umieszczone na zewnątrz budynku.
W pracowni do montażu OZE uczniowie będą wykonywać elementy montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, uczyć się konserwowania urządzeń oraz kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

REALIZUJEMY PROJEKTY UNIJNE:

 • „Szkoły nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego”
 • „Uczeń online. Nowoczesne technologie w szkole”
 • „Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych – model efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami"
 • „Edukacja i praca to się opłaca”

Kierunek technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej został w ZS Nr 2 w Łukowie otwarty w 2013/14r. Uczniowie oprócz zajęć przewidzianych w szkolnym planie nauczania mają możliwość uczęszczania na zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu „Szkoły nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego” współfinansowanego ze środków UE.

Dla uczniów tego kierunku przewidziano następujące zajęcia pozaszkolne:
- język niemiecki branżowy, podczas którego młodzież kształci swoje umiejętności lingwistyczne, a szczególnie  słownictwo fachowe związane z zawodem, w którym podjęli naukę;
- montaż i serwis urządzeń solarnych, w trakcie których uczniowie poznają zasady instalacji urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej:
- wykorzystanie informatyki w rysunku technicznym i kalkulacji kosztów, podczas którego będą się uczyli zastosowania technik IT do kosztorysowania, kalkulacji kosztów oraz wykonywania projektów technicznych urządzeń i sieci energetyki odnawialnej.
Uczniowie szczególnie zainteresowani przedmiotami ścisłymi mogą pogłębiać wiedzę uczestnicząc w kołach zainteresowań: matematycznym, fizycznym.
    Poza w/w zajęciami uczniowie uczestniczą w  wyjazdach edukacyjnych i zawodoznawczych. Uczestniczą w zajęciach  Centrum Nauki Kopernik. Na Politechnice Lubelskiej Wydziale Inżynierii Środowiska uczestniczą w wykładach, warsztatach z energetyki odnawialnej, zwiedzają laboratoria badawcze, instalacje fotowoltaiczne.
Odbędą się   wycieczki  do Dubienki i Grabowiec, Porąbki Żar oraz Siedliszczek i Wrocławia, a także po raz kolejny do laboratorium badawczego. Celem wszystkich wyjazdów jest zapoznanie się ze sposobami pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz funkcjonowania urządzeń z tym związanych, np. biogazowi.
Uczniowie mają też szansę uczestniczyć  stażach wakacyjnych krajowych i zagranicznych (Niemcy) odbywających się w firmach związanych z branżą OZE, za które otrzymają wynagrodzenie.

Kariera zawodowa

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodzie technik energetyk.
Pracę znajdziesz w  firmach zajmujących się budową i utrzymaniem sprawności sieci energii odnawialnej, w elektrowniach, w organizacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii, w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, biurach projektów.
Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.

DLACZEGO NASZA SZKOŁA?

 • Zapewniamy bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę.
 • Wspomagamy wszechstronny rozwój każdego ucznia.
 • Kształcimy w zawodach zgodnych z potrzebami rynku pracy.
 • Oferujemy naukę w profesjonalnie wyposażonych pracowniach : hotelarskiej, gastronomicznej i odnawialnych źródeł energii – OZE.
 • Proponujemy, w ramach projektów finansowanych z UE , wyjazdy edukacyjne i zawodoznawcze.
 • Uczymy języka obcego zawodowego.
 • Organizujemy praktyki zawodowe w Polsce i za granicą.
 • Organizujemy staże wakacyjne, za które uczestnicy otrzymują wynagrodzenie.


Galeria

Pracownia elektryczna

Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Wizyta w zakładzie zajmującym się produkcją maszyn do przetwarzania biomasy

Udział w seminarium poświęconym OZE

Warsztaty na Politechnice Lubelskiej