English for matura


TRAINING for undergarduates


MATURA CERTIFICATE 

CV IN ENGLISH

 SPEAKING PRACTICE 

SPEAKING TRAINING 

PHOTO DESCRIPTION TRAINING 

CZYTANIE NA POZIOMIE ROZSZERZONYM + ćwiczenia  (plik .doc na dole strony)

KĄCIK CZYTELNIKA:  https://www.gutenberg.org/ (bezpłatne ebook-i w oryginale)


Pytania, przydatne słowa i wyrażenia, zadanie egzaminacyjne (EGZAMIN USTNY)

(wystarczy kliknąć na interesującą nas kategorię)
1. Człowiek
2. Dom
3. Szkoła
4. Praca
5. Rodzina
6. Żywienie
7. Zakupy
8. Podróże
9. Kultura
10. Sport
11. Zdrowie
12. Nauka i technika
13. Przyroda
14. Państwo i społeczeństwo
15. Kraje anglojęzyczne


PISEMNE MATURY Z LAT POPRZEDNICH


Słuchanie do zadań na stronie:http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left/arkusze-z-lat-2005-2015

Poziom podstawowy ARKUSZ
ODPOWIEDZI
PP Matura 2006

PP Matura 2007

PP Matura 2008

PP Matura 2009

PP Matura 2010

PP Matura 2011

PP Matura 2012

PP Matura 2013

PP Matura 2014

PP Matura 2015 'NOWA'

PP Matura 2015 'STARA'Poziom rozszerzony ARKUSZE
ODPOWIEDZI
PR Matura 2006

PR Matura 2007

PR Matura 2008

PR Matura 2009

PR Matura 2010

PR Matura 2011

PR Matura 2012

PR Matura 2013

PR Matura 2014

PR Matura 2015 'STARA'

PR Matura 2015 'NOWA'MATURA PISEMNA:

Opis nowej formuły pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

Od 2015 r. pisemny egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego ma nową formę. W poniższej tabeli podano części, z których się składa arkusz dla poziomu podstawowego, wraz z punktami, które za daną część można otrzymać. Wymagania egzaminu na poziomie podstawowym oscylują wokół poziomu B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Część egzaminuLiczba zadańLiczba punktów za daną część% punktów za daną częśćŁączna liczba punktów za egzamin
rozumienie ze słuchu 3-4 15 pkt 30% 50 pkt
rozumienie tekstów pisanych 3-4 15 pkt 30%
znajomość środków językowych 2-3 10 pkt 20%
tworzenie wypowiedzi pisemnej 1 10 pkt 20%
Czas pracy: 120 minut


 Rozumienie ze słuchu

 
Opis

W tej części sprawdza się, czy uczeń rozumie proste i typowe wypowiedzi ustne, które są artykułowane wyraźnie i w standardowej odmianie języka. Zdający powinien umieć określić kontekst wypowiedzi lub jej główną myśl bądź też intencje nadawcy lub autora tekstu. Powinien również umieć znaleźć w tekście konkretne informacje.

Typy zadań, z którymi uczeń spotka się w tej części egzaminu, mogą być następujące:

- wybór wielokrotny
- na dobieranie
- prawda / fałsz.

Należy zaznaczyć, że zadania mogą być oparte nie tylko na jednym tekście, lecz także na kilku, które mogą, ale nie muszą, być połączone wspólnym tematem.

Ocena/punktacja:  Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt, za błędną – 0 punktów.


Rozumienie tekstów czytanych

Ta część sprawdza, w jaki sposób uczeń radzi sobie z prostymi tekstami pisemnymi. Zdający powinien umieć określić główną myśl tekstu, kontekst wypowiedzi lub wyszukać w tekście określone informacje.

Typy zadań, z którymi uczeń spotka się w tej części egzaminu, mogą być następujące:

- wybór wielokrotny
- na dobieranie
- prawda / fałsz.

Podobnie jak w przypadku rozumienia ze słuchu, zadania mogą być oparte na jednym lub kilku tekstach, powiązanych – lub nie – tematem przewodnim.

Ocena/punktacja: Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt, za błędną – 0 punktów.


Znajomość środków językowych i rozpoznawanie funkcji językowych

Ta część egzaminu sprawdza, czy uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych obejmując słownictwo, gramatykę oraz ortografię*.
Typy zadań, z którymi uczeń spotka się w tej części egzaminu mogą mieć różną formę. Zadania mogą być następujące:

- zdania z luką, którą trzeba uzupełnić jedną z podanych odpowiedzi
- zastąpienie danego wyrażenia synonimem
- przetłumaczenie fragmentu zdania z języka polskiego na francuski.

Ocena/punktacja: Podobnie jak w przypadku części egzaminu opisanych powyżej, za odpowiedź uczeń może otrzymać 1 punkt (od- powiedź poprawna) lub 0 punktów (odpowiedź błędna).


Tworzenie wypowiedzi pisemnej

Ta część polega na napisaniu krótkiej formy użytkowej (listu prywatnego, e-maila, wpisu na forum lub blogu interne- towym). W poleceniu znajdują się cztery punkty, do których zdający powinien się odnieść i które powinien rozwinąć. Polecenie może sprawdzać następujące elementy:

- opis ludzi, przedmiotów, miejsc, zjawisk i czynności
- relacjonowanie wydarzeń z przeszłości
- wyrażanie i uzasadnianie opinii, poglądów i uczuć
- przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów
- proponowanie.

Ocena: Od ucznia wymaga się umiejętności pełnego przekazu informacji (4 punkty), spójności i logiki wypowiedzi (2 punkty), bogatego słownictwa i struktur gramatycznych (2 punkty) oraz poprawności językowej (2 punkty).

W ocenie treści bierze się pod uwagę, do ilu elementów podanych w poleceniu odniósł się zdający oraz ile z tych ele-mentów rozwinął, czyli na ile uszczegółowił swoją wypowiedź. Punkty za treść przyznaje się zgodnie z poniższą tabelą*:

 
Do ilu elementów zdający się odniósłIle elementów rozwinął?
  4 3 2 1 0
4 4 pkt 4 pkt 3 pkt 2 pkt 2 pkt
3   3 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt
2     2 pkt 1 pkt 1 pkt
1       1 pkt 0 pkt
0         0 pkt


 W kategorii spójność i logika ocenia się, na ile tekst ucznia tworzy jednolitą całość dzięki zastosowanym spójnikom, podziałowi na akapity, etc. Punkty przyznawane są w następujący sposób:

2 pkt

wypowiedź jest w całości lub w znacznej większości spójna i logiczna zarówno na poziomie poszczególnych zdań, jak i całego tekstu

1 pkt

wypowiedź zawiera usterki w spójności / logice na poziomie poszczególnych zdań oraz / lub całego tekstu

0 pkt

wypowiedź jest w znacznej mierze niespójna / nielogiczna, zbudowana z fragmentów trudnych do powiązania w całość


Zakres środków językowych to inaczej bogactwo środków użytych w tekście. Punktacja w tej kategorii wygląda następująco:

2 pkt

zadowalający zakres środków językowych; oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań [czyli w jakim stopniu zostało wykorzystane słownictwo charakterystyczne dla danego tematu]

1 pkt

ograniczony zakres środków językowych; w wypowiedzi użyte są głównie środki językowe o dużym stopniu pospolitości

0 pkt

bardzo ograniczony zakres środków językowych; w wypowiedzi użyte są wyłącznie najprostsze środki językowe


W ocenie poprawności językowej bierze się pod uwagę błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne oraz to, w jaki sposób wpływają one na przekaz informacji. Punktacja wygląda następująco:

2 pkt

 • brak błędów
 • nieliczne błędy niezakłócające komunikacji lub sporadycznie zakłócające komunikację

1 pkt

 • liczne błędy niezakłócające komunikacji lub czasem zakłócające komunikację
 • bardzo liczne błędy niezakłócające komunikacji

0 pkt

 • liczne błędy, często zakłócające komunikację
 • bardzo liczne błędy, czasami lub często zakłócające komunikację

 

Opis najważniejszych zmian w pisemnym egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

Najważniejsze zmiany w stosunku do pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym do roku szkolnego 2013/2014 ilustruje tabela poniżej (obszary, które uległy zmianom wyróżniono tłu- stym drukiem). Czas pracy i suma punktów za cały egzamin pozostają takie same.


Egzamin pisemny. Poziom podstawowy
 • Rozumienie ze słuchu
 • Rozumienie tekstów pisanych
 • Dwie wypowiedzi pisemne:
  - krótki tekst użytkowy
  - dłuższy tekst użytkowy
 • Rozumienie ze słuchu
 • Rozumienie tekstów pisanych
 • Znajomość środków językowych
 • Jedna wypowiedź pisemna
  - tekst użytkowy

Czas pracy: 120 minut.
Liczba punktów do uzyskania: 50

W nowym arkuszu egzaminacyjnym w częściach na rozumienie ze słuchu oraz na rozumienie tekstów pisanych znajduje się większa liczba krótkich i różnorodnych tekstów. A wśród zadań sprawdzających rozumienie jest mniej zadań typu prawda/fałsz na rzecz tych na dobieranie i wielokrotny wybór.

Zmiany te mają na celu sprawdzenie umiejętności ujętych w nowej podstawie programowej i dokonanie rzetelnej oceny umiejętności językowych zdającego.

W nowym arkuszu egzaminacyjnym wprowadzono również część bezpośrednio sprawdzającą znajomość leksykalno-gramatycznych środków językowych.

Zmiana ta ma na celu niejako zmusić uczniów do zwracania uwagi na poprawność językową, do systematycznej pracy nad językiem oraz do dbania o ciągłe poszerzanie zakresu słownictwa i struktur.

W nowym arkuszu egzaminacyjnym ograniczono wypowiedź pisemną do jednego zadania: listu prywatnego, e-maila, wpisu na blogu lub forum. Wprowadzono również surowsze kryteria oceny wypowiedzi pisemnej. Oprócz przekazania informacji duże znaczenie ma teraz również sposób, w jaki jest to zrobione (szczegółowe kryteria oceny znajdują się na stronie 5 niniejszego opracowania).