Historia i patron


"KOCHAJMY PRZESZŁOŚĆ A ŻYJMY TERAŹNIEJSZOŚCIĄ"
ALEKSANDER ŚWIĘTOCHOWSKI

Pisarz, filozof, historyk, publicysta, wybitny ideolog pozytywizmu, syn Ziemi Łukowskiej.PREZENTACJA WAKELET 

Początki istnienia Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie sięgają roku 1972. To wówczas, powstała Przyzakładowa Szkoła Zawodowa, której siedziba znajdowała się na ul. Przemysłowej, przy jednym z najlepiej prosperujących zakładów przetwórstwa mięsnego. W 1994 roku przekształcono ją w Zespół Szkół Zawodowych. Zainteresowanie młodzieży kształconymi w szkole zawodami w znacznym stopniu przyczyniało się do ciągłego rozwoju placówki i powiększania jej liczebności, zarówno w zakresie uczniów, jak i kadry pedagogicznej. W skutek tego, w roku 1997, placówkę przeniesiono do większego budynku, położonego na ul. Warszawskiej 88, gdzie funkcjonuje do dzisiaj. Kolejne lata to dynamiczny rozwój szkoły: w 2002 roku do użytku oddano nowe skrzydło budynku oraz salę gimnastyczną, a w kolejnych latach  doposażono boisko szkolne i zamontowano windę. Szkoła systematycznie poszerzała również ofertę edukacyjną. Dziś uczniowie mogą kształcić się w wielu zawodach, takich jak: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług kelnerskich, technik hotelarstwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. W Szkole Branżowej I stopnia kształcimy w klasach wielozawodowych a uczniowie mogą uczyć się we wszystkich zawodach przewidzianych w Polskiej Klasyfikacji Zawodów np.: kucharz, fryzjer, monter urządzeń i systemów sanitarnych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik czy fotograf.


Z historią szkoły ściśle związany jest jej Patron. Jest nim Aleksander Świętochowski - pisarz, filozof, historyk, publicysta, wybitny ideolog pozytywizmu, nazywany często „Synem Ziemi Łukowskiej”. Urodził się 18 stycznia 1849 roku w Stoczku Łukowskim. Lata szkolne spędził w Siedlcach i Lublinie. Uzyskał świadectwo maturalne i rozpoczął studia w Szkole Głównej  na wydziale filologiczno-historycznym. W 1874 roku wyjechał do Lipska, gdzie na tamtejszej uczelni uzyskał doktorat z filozofii. Następnie rozpoczął działalność publicysty: współpracował z „Przeglądem Tygodniowym”, był redaktorem „Nowin”, założył tygodnik „Prawda”. Był rzecznikiem młodych pozytywistów, pochwalał pracę u podstaw i ideę pracy organicznej. Poza publicystyką uprawiał też twórczość dramaturgiczną i nowelistyczną. Od 1912 roku aż do śmierci mieszkał w Gołotczyźnie. Założył tam dwie szkoły: w  1908 roku powstała szkoła  pod nazwą „Ferma Praktyczna Gospodarstwa Domowego dla Dziewcząt”, a w 1913 roku szkoła męska pod nazwą „Bratne”.  Według Świętochowskiego każdy wychowanek szkoły był „dla ziemi synem dla ludu bratem”. Absolwenci szkół w Gołotczyźnie byli „postępowymi gospodarzami” i przyczyniali się do szerzenia wiedzy i kultury wśród społeczeństwa.


Aleksander Świętochowski zmarł 25 kwietnia 1938 roku w Gołotczyźnie. Pochowany został na cmentarzu w Sońsku, twarzą zwrócony w stronę szkół rolniczych, które tak ukochał i którym poświęcił dużą część swojego życia. Jego postawa, zaangażowanie w rozwój młodzieży, a zwłaszcza jego wkład w powstanie placówek prowadzących kształcenie zawodowe, stało się inspiracją dla społeczności Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie,  która wciąż pamięta słowa Patrona:  „Nie ma człowieka,  który by nie pragnął  być Arystotelesem  lub Kopernikiem,  nie ma społeczeństwa,  które by nie pragnęło być potężnym i oświeconym.”