RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/49/WE /ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych/ ( Dz. U. L. 11 z 4.5.2016) Zespół Szkół nr 2 w Łukowie informuje o zasadach przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem  danych osobowych uczniów i rodziców oraz opiekunów prawnych  jest Zespół Szkół nr 2 z siedzibą przy ul. Warszawskiej 88, 21-400 Łuków reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 2

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Zespołu Szkół nr 2  w Łukowie możliwy jest pod numerem telefonu (25) 798 95 07 lub (25) 798 66 34, a także pisemnie przez skrzynkę elektroniczną: iodo@zs2.lukow.pl   , adres korespondencyjny : ul. Warszawska 88, 21-400 Łuków

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych, zawartych umów oraz w interesie publicznym na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przedmiotowej zgody.

4.    Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje upoważnione z mocy powszechnie obowiązującego prawa, bądź inne podmioty na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz zadań publicznych.

5.    Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonym w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Zespołu Szkół nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie lub przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

                    1) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania;

                    2) usunięcia danych osobowych;

                    3) ograniczenia przetwarzania;

                    4) wniesienia sprzeciwu;

                   5)cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na                         podstawie zgody), którego dokonano     na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

          6) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych gdy uznane zostanie , iż                        przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia                         2016r. ( Dz. U. L. 11 z 4.5.2016)

7.  Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy (jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa) lub dobrowolny (jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą).

8. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zadań Zespołu szkół nr 2  w Łukowie w sprawach Państwa dotyczących.

9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Inspektor Ochrony Danych Osobowych :

Paweł Zemło

tel.: (25) 798 95 07 , (25) 798 66 34 

e-mail : iodo@zs2.lukow.pl