Egzamin maturalny 2023

Maturzyści zdają egzamin w formule Matura 2015

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz szkolnym 2022/2023

Link do DEKLARACJE MATURALNE 

Harmonogram egzaminów 

Informacje o dostosowaniach

Wszyscy zdający muszą posiadać dowód osobisty lub paszport, który okazują przy wejściu na salę egzaminacyjną. 

Arkusze egzaminacyjne zdąjący wypełniają wyłącznie czarnym wkładem. 

Na egzaminie obowiązuje strój galowy

Dozwolone przybory na dany egzamin (zgodne z wytycznymi CKE) tj. kalkulatory (tylko z funkcjami prostymi), linijki, cyrkle, lupy itp. zdający zapewniają sobie we własnym zakresie. Słowniki na egzamin z j. polskiego oraz tablice na egzaminy z matematyki, fizyki, biologii i chemii zapewnia szkoła.