Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa
Oferujemy ciekawy i atrakcyjny kierunek kształcenia związany z wciąż rozwijającą się branżą turystyczną. Nauka trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne – przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz kształcenie zawodowe - przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Celem kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowanie absolwentów do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. W trakcie zdobywania wiedzy i umiejętności w naszej szkole młodzież dąży, aby po zakończeniu nauki legitymować się pełnymi kwalifikacjami zawodowymi, a także być przygotowanym do uzyskiwania coraz to nowszych kompetencji zawodowych. Nasi absolwenci dobrze radzą sobie na rynku pracy, znajdując zatrudnienie w najbardziej prestiżowych sieciach hoteli, ośrodkach wypoczynkowych i innych obiektach noclegowych.


Technik hotelarstwa przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych, na które składają się efekty kształcenia z obszarów:
1) bezpieczeństwo i higiena pracy;
2) jednostki efektów kształcenia typowe dla danej kwalifikacji;
3) język obcy zawodowy;
4) kompetencje personalne i społeczne;
5) organizacja pracy małych zespołów.


Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik hotelarstwa:
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
1) utrzymywania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim; 
2) przygotowywania i podawania śniadań; 
3) organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. 
HGT.06. Realizacja usług w recepcji
1) rezerwacji usług hotelarskich; 
2) obsługi gości w recepcji. 


Kariera zawodowa

Po ukończeniu nauki w klasie technik hotelarstwa znajdziesz pracę w: hotelach, motelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach  uzdrowiskowych, schroniskach, prywatnej bazie noclegowej, a także w obiektach mobilnych: na promach, w samolotach, pociągach, seatelach, flaytelach i wielu innych miejscach, gdzie oferowane są nocleg i gościna. Możesz być zatrudniony w organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. Masz też wiedzę niezbędną do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 


Kształcenie praktyczne  odbywa się w pracowniach szkolnych – zajęcia praktyczne oraz podczas praktyk zawodowych, które są organizowane w obiektach hotelarskich..


Szkoła posiada profesjonalnie wyposażone m.in.:  pracownię hotelarską z jednostką mieszkalną czy pracownię obsługi gościa.


Organizujemy praktyki zawodowe dla  technika  hotelarstwa w następujących miejscach:
Warszawa  - hotele Marriott, Sheraton, Westin, nadmorskie ośrodki wczasowo - wypoczynkowe, pływające obiekty hotelarskie -  prom Unity Line na trasie: Świnoujście –Szwecja oraz w hotelu Alpen Rose w Austrii. 


W ramach realizowanego w szkole projektu „Wzmocnienie i podniesienie jakości systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim planowane są staże wakacyjne, za które uczestnicy otrzymają wynagrodzenie.
Uczniowie, którzy wybrali zawód technik hotelarstwa oprócz zajęć przewidzianych w szkolnym planie nauczania uczęszczają na zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu „Wzmocnienie i podniesienie jakości systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim” współfinansowanego ze środków UE. Dla uczniów tego kierunku przewidziano następujące zajęcia pozaszkolne: tworzenie oferty turystycznej, obsługa programów komputerowych i portali internetowych w hotelarstwie, „Hotelarz szyty na miarę”, „Czym chata bogata z oczach hotelarza” oraz kurs z zakresu obsługi programu Chart Hotel.


DLACZEGO NASZA SZKOŁA ?

Zapewniamy bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę.
Wspomagamy wszechstronny rozwój każdego ucznia.
Kształcimy w zawodach zgodnych z potrzebami rynku pracy.
Oferujemy naukę w profesjonalnie wyposażonych pracowniach: hotelarskiej, gastronomicznej i odnawialnych źródeł energii – OZE.
Proponujemy, w ramach projektów finansowanych z UE, dodatkowe zajęcia oraz płatne staże zawodowe.
Uczymy języka obcego zawodowego.
Organizujemy praktyki zawodowe w Polsce i za granicą.