Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa
Oferujemy ciekawy i atrakcyjny kierunek kształcenia związany z wciąż rozwijającą się branżą turystyczną. Nauka trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne – przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz kształcenie zawodowe - przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Celem kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowanie absolwentów do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. W trakcie zdobywania wiedzy i umiejętności w naszej szkole młodzież dąży do tego, aby po zakończeniu nauki legitymować się pełnymi kwalifikacjami zawodowymi, a także być przygotowanym do uzyskiwania coraz to nowszych kompetencji zawodowych. Nasi absolwenci dobrze radzą sobie na rynku pracy, znajdując zatrudnienie w najbardziej prestiżowych sieciach hoteli, ośrodkach wypoczynkowych i innych obiektach noclegowych.


Technik hotelarstwa przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych, na które składają się efekty kształcenia z obszarów:
1) bezpieczeństwo i higiena pracy;
2) jednostki efektów kształcenia typowe dla danej kwalifikacji;
3) język obcy zawodowy;
4) kompetencje personalne i społeczne;
5) organizacja pracy małych zespołów.


Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik hotelarstwa:
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
1) utrzymywania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim; 
2) przygotowywania i podawania śniadań; 
3) organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. 
HGT.06. Realizacja usług w recepcji
1) rezerwacji usług hotelarskich; 
2) obsługi gości w recepcji. 

Kariera zawodowa

Po ukończeniu nauki w klasie technik hotelarstwa znajdziesz pracę w: hotelach, motelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach  uzdrowiskowych, schroniskach, prywatnej bazie noclegowej, a także w obiektach mobilnych: na promach, w samolotach, pociągach, wielu innych miejscach, gdzie oferowane są nocleg i gościna. Możesz być zatrudniony w organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. Masz też wiedzę niezbędną do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 


Kształcenie praktyczne  odbywa się w pracowniach szkolnych – zajęcia praktyczne oraz podczas praktyk zawodowych, które są organizowane w obiektach hotelarskich.


Szkoła posiada profesjonalnie wyposażone m.in.:  pracownię hotelarską z jednostką mieszkalną, pracownię obsługi gości czy recepcję.


Nasi uczniowie swoje praktyki zawodowe realizują w następujących miejscach:
Warszawa - hotele Marriott, Sheraton, Westin, Bristol; nadmorskie ośrodki wczasowo – wypoczynkowe; pływające obiekty hotelarskie - promy Unity Line na trasie: Świnoujście - Szwecja oraz w hotelu Alpen Rose w Austrii.

 

DLACZEGO NASZA SZKOŁA ?

              zapewniamy bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę
              wspomagamy wszechstronny rozwój każdego ucznia
              kształcimy w zawodach zgodnych z potrzebami rynku pracy
              oferujemy naukę w profesjonalnie wyposażonych pracowniach: hotelarskiej,  gastronomicznej i odnawialnych źródeł energii – OZE
              proponujemy, w ramach projektów finansowanych z UE, dodatkowe zajęcia oraz  płatne staże zawodowe
              uczymy języka obcego zawodowego
              organizujemy praktyki zawodowe w Polsce i za granicą