Hotelarz

Przejdź do rekrutacji

Oferujemy ciekawy i atrakcyjny kierunek kształcenia związany z prężnie rozwijającą się branżą turystyczną. Nasi absolwenci dobrze radzą sobie na rynku pracy, znajdując zatrudnienie w najbardziej prestiżowych sieciach hoteli, ośrodkach wypoczynkowych i firmach cateringowych.
Nauka trwa 4 lata  i obejmuje kształcenie ogólne – przygotowanie do egzaminu maturalnego i kształcenie zawodowe przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Technik hotelarstwa przygotowany jest do wykonywania   zadań zawodowych na które składają się  efekty kształcenia:
(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
(KPS). Kompetencje personalne i społeczne
(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów
PKZ(T.f) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik hotelarstwa :

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji.

1. Rezerwacja usług hotelarskich

1) rozróżnia zadania oraz wyposażenie recepcji hotelowej;
2) dobiera oferty hotelowe zgodnie z potrzebami gości;
3) stosuje instrumenty promocji usług hotelarskich;
4) przestrzega zasad rezerwacji usług dla gości indywidualnych i grup;
5) rezerwuje usługi hotelarskie, korzystając z systemów rezerwacyjnych;
6) sporządza dokumentację związaną z rezerwacją usług hotelarskich;
7) przygotowuje dane dotyczące usług rezerwowanych dla innych komórek organizacyjnych obiektu świadczącego usługi hotelarskie.

2. Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających

Uczeń:
1) przestrzega procedur związanych z obsługą gości w recepcji;
2) rozpoznaje oczekiwania gości związane z pobytem w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
3) sporządza dokumentację związaną z procedurami check-in i check-out;
4) udziela informacji turystycznej;
5) oferuje usługi dodatkowe zgodnie z ofertą obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
6) przygotowuje informacje dotyczące przybyłych gości dla innych komórek organizacyjnych obiektu;
7) rozróżnia formy płatności stosowane w sprzedaży usług hotelarskich;
8) przestrzega zasad rozliczania kosztów pobytu gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
9) sporządza dokumentację związaną z rozliczaniem kosztów pobytu gości.

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

1. Utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych

Uczeń:
1) rozróżnia stanowiska pracy w dziale służby pięter;
2) rozróżnia rodzaje jednostek mieszkalnych oraz ich wyposażenie;
3) rozróżnia rodzaje prac porządkowych;
4) dobiera techniki sprzątania w jednostkach mieszkalnych, odpowiednie urządzenia, sprzęt i środki do rodzaju wykonywanych prac porządkowych;
5) obsługuje urządzenia i sprzęt do utrzymywania czystości;
6) stosuje środki czyszczące i dezynfekcyjne;
7) przygotowuje jednostki mieszkalne do przyjęcia gości;
8) utrzymuje czystość i porządek w części ogólnodostępnej obiektu;
9) przestrzega zasad odpowiedzialności materialnej dotyczącej wyposażenia obiektu i mienia gości;
10) przestrzega procedur postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości.

2. Przygotowywanie i podawanie śniadań

1) przestrzega zasad przechowywania żywności;
2) przestrzega zasad sporządzania jadłospisów;
3) rozróżnia rodzaje śniadań hotelowych;
4) rozróżnia metody i techniki przygotowania śniadań;
5) dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów;
6) użytkuje sprzęt i urządzenia pomocnicze do przygotowywania i podawania potraw i napojów;
7) przygotowuje potrawy i napoje;
8) rozróżnia formy i przestrzega zasad podawania śniadań;
9) dobiera formy podawania śniadań do potrzeb gości i możliwości obiektu;
10) rozróżnia bieliznę i zastawę stołową;
11) stosuje techniki nakrywania stołu;
12) dobiera sprzęt i zastawę stołową do ekspedycji śniadań;
13) przygotowuje salę konsumpcyjną do obsługi gości;
14) stosuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne dotyczące sporządzania potraw.

3. Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Uczeń:
1) klasyfikuje hotelarskie usługi dodatkowe;
2) przestrzega zasad i rozróżnia formy przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących usług dodatkowych;
3) przyjmuje oraz realizuje zamówienia gości w zakresie usług dodatkowych;
4) organizuje usługi dodatkowe zgodnie z zamówieniem;
5) sporządza dokumentację dotyczącą przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących usług dodatkowych.


Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach  uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach ,gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych, a także w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej, w hotelach, seatelach, flaytelach i innych instytucjach posiadających bazę noclegową.
Możesz być zatrudniony w organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach.
Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.
Kształcenie praktyczne  odbywa się w: pracowniach szkolnych – zajęcia praktyczne  oraz praktyki zawodowe w hotelach.
Szkoła posiada profesjonalnie wyposażone:  pracownię hotelarską,   jednostkę mieszkalną, pracownię obsługi konsumenta.
Organizujemy praktyki zawodowe dla  technika  hotelarstwa:
Warszawa  - Hotele Marriott, Sheraton, Westin ,Victoria, Jan III Sobieski, nadmorskie ośrodki wczasowo - wypoczynkowe, pływające obiekty hotelarskie -  prom Unity Line Świnoujście –Szwecja
Organizujemy  staże wakacyjne za które uczestnicy otrzymują wynagrodzenie   w hotelach: Bryza  w Juracie, Aquarius w Kołobrzegu, Haffner w Sopocie, Sheraton ,  Westin  w Warszawie oraz w Grochowski  i Korona  w Łukowie.

 • „ Szkoły nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego”
 • „ Uczeń online. Nowoczesne technologie w szkole ”
 • „Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych – model efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami".
 • „ Edukacja i praca to się opłaca”

 Uczniowie, którzy wybrali zawód technik hotelarstwa oprócz zajęć przewidzianych w szkolnym planie nauczania uczęszczają na zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu „Szkoły nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego” współfinansowanego ze środków UE. Dla uczniów tego kierunku przewidziano następujące zajęcia pozaszkolne:
- matematyka – zajęcia wyrównawcze, podczas których uczniowie mają szansę na uzupełnienie wiedzy
- język angielski branżowy, na którym młodzież kształci swoje umiejętności lingwistyczne, ze szczególnym naciskiem na słownictwo zawodowe związane
z hotelarstwem i turystyką;
- savoir vivre – uczestnicy zajęć poznają zasady savoir vivre w kontaktach z gośćmi hotelowymi, zwłaszcza obcokrajowcami oraz sytuacjach związanych z pracą zawodową;
- efektywna energetyka – uczniowie nabywają wiedzę i pogłębiają zainteresowania nt. zasobów energii niekonwencjonalnej, poznają korzyści wynikające ze stosowania odnawialnych źródeł energii;
- zielony hotel – uczestnicy zajęć poznają proekologiczne działania hoteli, uczą się o wpływie obiektów hotelarskich na środowisko naturalne, zaznajamiają się ze sposobami oszczędzania energii i wody oraz możliwościami zagospodarowywania odpadów,
- organizowanie obiegu dokumentów – uczniowie zapoznają się z zasadami pracy z programem elektronicznym do prowadzenia hotelu, rozwijają i doskonalą zdolności  posługiwania się komputerowym systemem hotelowym, a także umiejętności wypełniania dokumentacji hotelarskiej i wykonywania obliczeń oraz wystawiania dokumentów rozliczeniowych.
Uczniowie zainteresowani przedmiotami ścisłymi oraz gospodarowaniem finansami mogą pogłębiać wiedzę uczestnicząc w kołach zainteresowań: matematycznym, fizycznym, informatycznym i przedsiębiorczości.
Każdy uczeń korzysta też z zajęć doradztwa zawodowego: grupowego i indywidualnego. W trakcie spotkań z doradcami zawodowymi młodzież przygotowuje teczkę z dokumentami aplikacyjnymi oraz planuje dalszy przebieg kariery zawodowej.
   Poza w/w zajęciami zaplanowano też wyjazdy edukacyjne i zawodoznawcze. Uczniowie tego kierunku odwiedzili: elektrownię w Żarnowcu k/ Pucka, proekologiczny poznański Hotel Inn. Uczniowie odbyli też warsztaty wyjazdowe w hotelu Hilton w Warszawie oraz „Na Rogatce” w Lublinie.
W przyszłym roku do wyżej wymienionych miejsc pojedzie kolejna grupa uczestników projektu. Młodzież odwiedzi też jeden z proekologicznych hoteli na Mazurach.
   Uczniowie, którzy kształcą się w kierunku technik hotelarstwa mają do dyspozycji pracownię wyposażoną w kompletne umeblowanie jednostki mieszkalnej (łóżko, szafa, szafka nocna, toaletka z lustrem, dywan, lampka) oraz wózek hotelarski. Zakupiono też program Chart hotel niezbędny do ćwiczenia komputerowej obsługi gościa w recepcji.

DLACZEGO NASZA SZKOŁA ?

 • Zapewniamy bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę.
 • Wspomagamy wszechstronny rozwój każdego ucznia.
 • Kształcimy w zawodach zgodnych z potrzebami rynku pracy.
 • Oferujemy naukę w profesjonalnie wyposażonych pracowniach : hotelarskiej, gastronomicznej i odnawialnych źródeł energii – OZE.
 • Proponujemy, w ramach projektów finansowanych z UE, wyjazdy edukacyjne i zawodoznawcze.
 • Uczymy języka obcego zawodowego.
 • Organizujemy praktyki zawodowe w Polsce i za granicą .
 • Organizujemy staże wakacyjne, za które uczestnicy otrzymują wynagrodzenie.

Galeria

Obsługujemy gości - Wigilia ŁOK

Wyjazdy edukacyjne

Uczestniczymy w stażach i praktykach na promach

Konkurs hotelarski – eliminacje szkolne

Prezentujemy się na promocji szkoły – Dzień otwarty

Uczymy się od profesjonalistów

Uczestniczymy w programach ekologicznych - wyjazd edukacyjny

Rozwijamy zainteresowania i pasje

Efekty zajęć decoupage /instrukcje były po angielsku/

W czasie praktyk poznajemy niezwykłe miejsca