Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa

Oferujemy ciekawy i atrakcyjny kierunek kształcenia związany z wciąż rozwijającą się branżą turystyczną. Nauka trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne – przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz kształcenie zawodowe - przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Celem kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowanie absolwentów do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. W trakcie zdobywania wiedzy i umiejętności w naszej szkole młodzież dąży, aby po zakończeniu nauki legitymować się pełnymi kwalifikacjami zawodowymi, a także być przygotowanym do uzyskiwania coraz to nowszych kompetencji zawodowych. Nasi absolwenci dobrze radzą sobie na rynku pracy, znajdując zatrudnienie w najbardziej prestiżowych sieciach hoteli, ośrodkach wypoczynkowych i innych obiektach noclegowych.


Technik hotelarstwa przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych, na które składają się efekty kształcenia z obszarów:

1) bezpieczeństwo i higiena pracy;

2) jednostki efektów kształcenia typowe dla danej kwalifikacji;

3) język obcy zawodowy;

4) kompetencje personalne i społeczne;

5) organizacja pracy małych zespołów.


Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik hotelarstwa:


HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

1) utrzymywania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim; 

2) przygotowywania i podawania śniadań; 

3) organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. 


HGT.06. Realizacja usług w recepcji

1) rezerwacji usług hotelarskich; 

2) obsługi gości w recepcji. 


Kariera zawodowa

Po ukończeniu nauki w klasie technik hotelarstwa znajdziesz pracę w: hotelach, motelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach  uzdrowiskowych, schroniskach, prywatnej bazie noclegowej, a także w obiektach mobilnych: na promach, w samolotach, pociągach, seatelach, flaytelach i wielu innych miejscach, gdzie oferowane są nocleg i gościna. Możesz być zatrudniony w organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. Masz też wiedzę niezbędną do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Kształcenie praktyczne  odbywa się w pracowniach szkolnych – zajęcia praktyczne oraz podczas praktyk zawodowych, które są organizowane w obiektach hotelarskich..

Szkoła posiada profesjonalnie wyposażone m.in.:  pracownię hotelarską z jednostką mieszkalną czy pracownię obsługi gościa.

Organizujemy praktyki zawodowe dla  technika  hotelarstwa w następujących miejscach:

Warszawa  - hotele Marriott, Sheraton, Westin, nadmorskie ośrodki wczasowo - wypoczynkowe, pływające obiekty hotelarskie -  prom Unity Line na trasie: Świnoujście –Szwecja oraz w hotelu Alpen Rose w Austrii. 

W ramach realizowanego w szkole projektu „Wzmocnienie i podniesienie jakości systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim planowane są staże wakacyjne, za które uczestnicy otrzymają wynagrodzenie.


Uczniowie, którzy wybrali zawód technik hotelarstwa oprócz zajęć przewidzianych w szkolnym planie nauczania uczęszczają na zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu „Wzmocnienie i podniesienie jakości systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim” współfinansowanego ze środków UE. Dla uczniów tego kierunku przewidziano następujące zajęcia pozaszkolne: tworzenie oferty turystycznej, obsługa programów komputerowych i portali internetowych w hotelarstwie, „Hotelarz szyty na miarę”, „Czym chata bogata z oczach hotelarza” oraz kurs z zakresu obsługi programu Chart Hotel.


DLACZEGO NASZA SZKOŁA ?

Zapewniamy bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę.

Wspomagamy wszechstronny rozwój każdego ucznia.

Kształcimy w zawodach zgodnych z potrzebami rynku pracy.

Oferujemy naukę w profesjonalnie wyposażonych pracowniach: hotelarskiej, gastronomicznej i odnawialnych źródeł energii – OZE.

Proponujemy, w ramach projektów finansowanych z UE, dodatkowe zajęcia oraz płatne staże zawodowe.

Uczymy języka obcego zawodowego.

Organizujemy praktyki zawodowe w Polsce i za granicą.


 Uczniowie, którzy wybrali zawód technik hotelarstwa oprócz zajęć przewidzianych w szkolnym planie nauczania uczęszczają na zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu „Szkoły nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego” współfinansowanego ze środków UE. Dla uczniów tego kierunku przewidziano następujące zajęcia pozaszkolne:
- matematyka – zajęcia wyrównawcze, podczas których uczniowie mają szansę na uzupełnienie wiedzy
- język angielski branżowy, na którym młodzież kształci swoje umiejętności lingwistyczne, ze szczególnym naciskiem na słownictwo zawodowe związane
z hotelarstwem i turystyką;
- savoir vivre – uczestnicy zajęć poznają zasady savoir vivre w kontaktach z gośćmi hotelowymi, zwłaszcza obcokrajowcami oraz sytuacjach związanych z pracą zawodową;
- efektywna energetyka – uczniowie nabywają wiedzę i pogłębiają zainteresowania nt. zasobów energii niekonwencjonalnej, poznają korzyści wynikające ze stosowania odnawialnych źródeł energii;
- zielony hotel – uczestnicy zajęć poznają proekologiczne działania hoteli, uczą się o wpływie obiektów hotelarskich na środowisko naturalne, zaznajamiają się ze sposobami oszczędzania energii i wody oraz możliwościami zagospodarowywania odpadów,
- organizowanie obiegu dokumentów – uczniowie zapoznają się z zasadami pracy z programem elektronicznym do prowadzenia hotelu, rozwijają i doskonalą zdolności  posługiwania się komputerowym systemem hotelowym, a także umiejętności wypełniania dokumentacji hotelarskiej i wykonywania obliczeń oraz wystawiania dokumentów rozliczeniowych.
Uczniowie zainteresowani przedmiotami ścisłymi oraz gospodarowaniem finansami mogą pogłębiać wiedzę uczestnicząc w kołach zainteresowań: matematycznym, fizycznym, informatycznym i przedsiębiorczości.
Każdy uczeń korzysta też z zajęć doradztwa zawodowego: grupowego i indywidualnego. W trakcie spotkań z doradcami zawodowymi młodzież przygotowuje teczkę z dokumentami aplikacyjnymi oraz planuje dalszy przebieg kariery zawodowej.
   Poza w/w zajęciami zaplanowano też wyjazdy edukacyjne i zawodoznawcze. Uczniowie tego kierunku odwiedzili: elektrownię w Żarnowcu k/ Pucka, proekologiczny poznański Hotel Inn. Uczniowie odbyli też warsztaty wyjazdowe w hotelu Hilton w Warszawie oraz „Na Rogatce” w Lublinie.
W przyszłym roku do wyżej wymienionych miejsc pojedzie kolejna grupa uczestników projektu. Młodzież odwiedzi też jeden z proekologicznych hoteli na Mazurach.
   Uczniowie, którzy kształcą się w kierunku technik hotelarstwa mają do dyspozycji pracownię wyposażoną w kompletne umeblowanie jednostki mieszkalnej (łóżko, szafa, szafka nocna, toaletka z lustrem, dywan, lampka) oraz wózek hotelarski. Zakupiono też program Chart hotel niezbędny do ćwiczenia komputerowej obsługi gościa w recepcji. .


Galeria

Obsługujemy gości - Wigilia ŁOK

Wyjazdy edukacyjne

Uczestniczymy w stażach i praktykach na promach

Konkurs hotelarski – eliminacje szkolne

Prezentujemy się na promocji szkoły – Dzień otwarty

Uczymy się od profesjonalistów

Uczestniczymy w programach ekologicznych - wyjazd edukacyjny

Rozwijamy zainteresowania i pasje

Efekty zajęć decoupage /instrukcje były po angielsku/

W czasie praktyk poznajemy niezwykłe miejsca