INFORMACJA O STYPENDIUM SOCJALNYM Rok szkolny 2019/2020

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium socjalne z Powiatowego Funduszu Stypendialnego. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, których dochód w 2018 roku nie przekroczył 674,00 zł na jednego członka rodziny ( w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności - dochód na jedną osobę nie większy niż 764,00 zł).  

Stypendium socjalne przyznawane jest uczniowi na wniosek rodzica lub innej osoby uprawnionej. Wnioski można pobierać w pokoju pedagoga szkolnego (nr 48) lub wydrukować ze strony internetowej szkoły. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1. Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego należy dołączyć oświadczenie o dochodach rodziny, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 na potwierdzenie uzyskanych dochodów.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

- zaświadczenie o dochodach rodziny za 2018 r. z Urzędu Skarbowego dla każdego pełnoletniego członka rodziny, pozostającego we wspólnym gospodarstwie, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną,

- zaświadczenie z gminy lub nakaz podatkowy (decyzję) o wielkości gospodarstwa rolnego, 

- inne dokumenty potwierdzające osiągnięcie dochodu w 2018 r. wymienione w załączniku nr 2 do wniosku (np. decyzję o zasądzeniu alimentów)

Wnioski wraz z załącznikami o przyznanie stypendium socjalnego należy składać u pedagoga szkolnego (pokój nr 48) lub u p.A.Kołodziej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 września 2019 r. 

Szczegółowych informacji udziela: p. A. Olszewska (pedagog szkolny) oraz p. A.Kołodziej