INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW DOTYCZĄCA PRACY SZKOŁY W WARUNKACH EPIDEMII SARS-Cov-2

Uczeń ma prawo do uczęszczania na zajęcia w formie stacjonarnej zgodnie z  Procedurą bezpiecznej organizacji pracy szkoły w czasie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie obowiązującą w Zespole Szkół nr 2 w Łukowie.   

W zajęciach mogą uczestniczyć tylko uczniowie zdrowi – bez objawów chorobowych. Nie mogą uczestniczyć w zajęciach ci, którzy są objęci są kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej. W zajęciach nie mogą tez uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o takie zakażenie.  

Na terenie szkoły do dnia 14 września 2020 r. wprowadza się obowiązek stosowania środków ochrony osobistej w obszarach wspólnych szkoły np. korytarze. Do szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem materiałem, maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,  z wyjątkiem sal, w których odbywają się zajęcia i tylko wtedy, gdy odległość od nauczyciela  w czasie prowadzenia zajęć  wynosi co najmniej 2 m.  

Każdy uczeń, który wchodzi na teren szkoły musi  dokładnie, zgodnie z instrukcją zdezynfekować ręce w bezdotykowym dyspenserze znajdującym się przy wejściu do szkoły.

Rodzice uczniów muszą stosować się do zaleceń lekarskich, które określają czas nieposyłania dziecka  do szkoły, jeśli dziecko choruje. Regularnie powinni przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Powinni również zwrócić  uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania przez dziecko.

Rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora lub wychowawcy oraz odebrania dziecka w sytuacji stwierdzenia zachorowania oraz zaopatrzenia dziecka w maseczkę zasłaniającą nos i usta. 

Dyrektor ZS2 

Krzysztof Okliński