WYPRAWKA SZKOLNA 2020r.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych jest jedną z form realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększania ich szans edukacyjnych. 

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy w formie dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych* i materiałów ćwiczeniowych** w ramach  Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. 

*) materiał edukacyjny to : 

a) materiał do kształcenia ogólnego, w tym dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, na danym etapie edukacyjnym, 

b) materiał do kształcenia zawodowego, w tym dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, umożliwiający realizację programu nauczania zawodu 

– mający postać papierową lub elektroniczną; 

**) materiał ćwiczeniowy - to materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności 

Na podst. art. 3 pkt 24 lit. a) i b) oraz art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)


W roku szkolnym 2020/2021 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym, 

2) niesłyszącym, 

3) słabosłyszącym, 

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–6 

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2020/2021 do branżowej szkoły I stopnia oraz technikum. 

 

Wysokość dofinansowania:

Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych będzie wynosić:

do kwoty 390 zł - dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do branżowej szkoły I stopnia. 

do kwoty 445 zł - dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do klas technikum.


Pomoc w ramach programu, udzielana jest na wniosek opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

Wnioski można pobrać w gabinecie pedagoga szkolnego (sala nr 48).


SKŁADANIE DOKUMENTÓW W SALI 48, II PIĘTRO – GABINET PEDAGOGA SZKOLNEGO LUB DO WYCHOWAWCY KLASY W TERMINIE DO DNIA 4 WRZEŚNIA 2020r. (piątek).


Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zwrot pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodu zakupu (np. faktury VAT, paragon) lub oświadczenia 

o dokonanym zakupie.

Bliższych informacji udziela p. Anita Olszewska, pedagog szkolny.