Kiedy nieletni będzie miał kuratora?

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich nie zawiera katalogu przyczyn i sytuacji, kiedy kurator zostanie ustanowiony. Należy jednak pamiętać, że ustanawia go sąd opiekuńczy działając z urzędu. Natomiast każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, udział w grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu. 

6 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie klas I TKG, I TH z  panią kurator z zespołu  Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich, które przybliżyło uczniom zapisy dotyczące nieletnich w  świetle  obowiązującego prawa  w sądownictwie rodzinnym  .

Spotkanie zorganizowała Ewa Krüger.