Kurs „Profesjonalny recepcjonista wizytówką hotelu”

Uczniowie kształcący się w kl. III TH A i III THGA w zawodzie technik hotelarstwa w maju wzięli udział w kursie „Profesjonalny recepcjonista wizytówką hotelu”. 

Uczestnicy zdobyli wiedzę oraz umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w obiektach hotelarskich. Tematyka kursu dotyczyła pracy recepcjonisty. Adepci sztuki gościnności uczyli się kreowania wizerunku firmy, obowiązujących standardów i wzorców zachowań oraz czym jest efektywna organizacja czasu pracy i jaki ma wpływ na radzenie sobie ze stresem. Uczniowie przeszli trening budowania profesjonalnej postawy w sytuacjach zawodowych. Ponad to młodzież  nabyła teoretyczne podstawy działania w sytuacjach kryzysowych w restauracji i hotelu. Uczniowie poznali zasady komunikowania się werbalnego i niewerbalnego, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności odczytywania mowy ciała i mikrogestów. 

Podczas szkolenia przyszli hotelarze najbardziej skupili się nad zagadnieniami: recepcja jako wizytówka każdego hotelu, organizacja pracy recepcji (regulaminy, harmonogramy, instrukcje), zakresy obowiązków pracownika recepcji oraz zasady współpracy recepcji z innymi działami hotelu. Omówione zostały też tematy przygotowania i umiejętności organizowania miejsca pracy, a w szczególności stanowiska recepcjonisty oraz wagi profesjonalnego wyglądu, kwalifikacji i  predyspozycji do bycia profesjonalnym recepcjonistą. 

Kurs zakończył się rozdaniem uczestnikom certyfikatów.   

Zajęcia były realizowane  w ramach projektu „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim realizowanego przez Powiat Łukowski współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12. 4 Kształcenie zawodowe.