MATURZYSTO!!!

MATURZYSTO!!!

Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz kontynuować naukę na dziennych studiach

I stopnia lub jednolitych magisterskich

realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich

i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr

powinieneś to przeczytać!

 

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW), Narodowy

Bank Polski (NBP) przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ogłasza

XVII Edycje Programu Stypendiów Pomostowych  2018/2019 - Segment IA

 

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2018 roku

i spełnią łącznie następujące kryteria:

  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może  na stronie być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
  • pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1575 zł brutto wyliczony z czerwca 2018 roku. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, to do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest na stronie  www.stypendia-pomostowe.pl

 

Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych:

  • kandydat do stypendium spełniający wyżej określone kryteria, po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on-line zamieszczony na stronie www.stypendia-pomostowe.pl; aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 2 lipca 2018 roku do 17 sierpnia 2018 roku do godz. 16-tej, po zakończeniu wypełniania wniosku kandydat drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2018 roku; wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane,
  • Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w terminie do 9 października 2018 roku ogłasza listę stypendystów, zawiadamia pisemnie stypendystę o przyznaniu i sposobie wypłaty stypendium tylko na okres pierwszego roku studiów, roczne stypendium wynosi 5000 zł, wypłacane jest w 10 miesięcznych równych ratach na indywidualne konta stypendystów.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa ,,Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XVIl edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2018/2019, Segment IA".

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości

www.fep.lodz.pl

Informacji o Programie udzielają:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości                                                            Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

adres: 90-212 Lódź, ul. Sterlinga 27/29,                                                                Oddział Terenowy w Lublinie

tel.: (0-42) 632-59-91, 631-95-58,                                                                            adres: 20-027 Lublin, ul. Karłowicza 4

fax: (0-42) 630-27-81, e-mail  fep@fep.lodz.pl                                                  tel. (0-81) 534 60 52, fax 532 02 11

                                                                                                                                             e-mail lublin@kowr.gov.pl