Zespół Szkół Nr 2

im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie

. 

TECHNIK  URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI  ODNAWIALNEJ

Grupa  zawodów  dotyczących instalacji sanitarnych, sieci zewnętrznych oraz instalacji przemysłowych. Dział gospodarki - Budownictwo
Symbol cyfrowy zawodu  –   311 930

Prezentacja zawodupdf

Ulotka word

Uczniowie podczas zajęć zawodowych ustawiają odpowiedni kąt nachylenia kolektora słonecznego znajdującego się przy przy szkolnej pracowni OZE

uczniowie podczas zajęć zmieniają kąt ustawienia kolektora

zmiana kąta kolektora próżniowego

Uczniowie podczas zajęć montaż urządzeń dokonują ustawień na sterowniku pompy ciepła

zmiana ustawień pompy ciepła

Uczniowie podczas zmiany ustwień sterownika kotła na pellet Twin Bio

 konfiguracja kotła na pellet Twin Bio

Przejdź do rekrutacji

 nabor optivum

   

Zawód ten jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację w zakresie energetyki wodnej,  wiatrowej,  geotermalnej,słonecznej. Biorąc pod uwagę intensywny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny, można stwierdzić, iż zawód ten jest zawodem PRZYSZŁOŚCI.
Nauka trwa 4 lata  i obejmuje kształcenie ogólne – przygotowanie do egzaminu maturalnego i kształcenie zawodowe przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.


Szkoła przygotowuje technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  do wykonywania  zadań zawodowych:
1) organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
2) wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
3) konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
4) kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
5) sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie  efektów kształcenia, na które składają się:
(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
(KPS). Kompetencje personalne i społeczne
(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów
PKZ(B.g) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik energetyk
1) określa źródła energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej;
2) charakteryzuje zasoby energii w Polsce oraz możliwości ich wykorzystania;
3) charakteryzuje procesy wytwarzania energii: elektrycznej, mechanicznej i cieplnej;
4) rozróżnia obiekty energetyczne oraz określa ich wpływ na środowisko;
5) charakteryzuje systemy energetyki odnawialnej;
6) określa możliwości zastosowania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w budownictwie;
7) stosuje prawa z zakresu mechaniki płynów, elektrotechniki oraz spalania paliw;
8) wykonuje obliczenia parametrów charakteryzujących przepływ cieczy i gazów;
9) wykonuje pomiary wielkości fizycznych;
10) przestrzega zasad wykonywania instalacji sanitarnych i elektrycznych;
11) stosuje przepisy prawa budowlanego i prawa energetycznego;
12) wykonuje rysunki z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych;
13) określa korzyści wynikające ze stosowania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
14) prowadzi racjonalną gospodarkę energią;
15) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.


Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji.
B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
1. Organizowanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
1) posługuje się dokumentacją, normami oraz instrukcjami montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
2) dobiera urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej;
3) dobiera materiały do montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
4) ustala miejsca lokalizacji urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej;
5) określa warunki transportu i składowania materiałów oraz elementów systemów energetyki odnawialnej;
6) dobiera sprzęt i narzędzia do montażu urządzeń i instalacji stosowanych do pozyskiwania i przetwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
7) sporządza zapotrzebowanie na materiały do montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
8) wykonuje rysunki schematyczne montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
9) sporządza harmonogramy robót związanych z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
10) organizuje prace związane z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
11) dokonuje przeglądu technicznego urządzeń i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii;
12) organizuje prace związane z konserwacją i naprawą urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.


2. Sporządzanie kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
1) posługuje się dokumentacją do sporządzania kosztorysów oraz przygotowania ofert dotyczących montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
2) korzysta z katalogów i informatorów kosztorysowych, katalogów producentów materiałów, urządzeń i elementów instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej;
3) sporządza przedmiary i obmiary robót związanych z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
4) sporządza kosztorysy dotyczące montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
5) sporządza kalkulacje kosztów związanych z eksploatacją urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
6) określa wskaźniki efektywności energetycznej urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
7) sporządza oferty na wykonanie prac związanych z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
3. Wykonywanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
1) posługuje się dokumentacją montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
2) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej;
3) wyznacza miejsca montażu urządzeń wykorzystujących energię odnawialną;
4) posługuje się narzędziami i sprzętem podczas montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
5) wykonuje montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
6) rozpoznaje błędy montażu urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej;
7) dokonuje oceny jakości robót montażowych urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
8) przygotowuje do odbioru urządzenia i systemy energetyki odnawialnej;
9) wykonuje prace związane z konserwacją, naprawą i demontażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.


B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
1. Monitorowanie i nadzór systemów energetyki odnawialnej
1) odczytuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej;
2) przestrzega zasad działania układów automatycznego sterowania systemami energetyki odnawialnej i regulacji tych systemów;
3) określa parametry pracy urządzeń energetyki odnawialnej;
4) rejestruje i interpretuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej urządzeń energetyki odnawialnej;
5) rozpoznaje nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów energetyki odnawialnej;
6) ocenia stan techniczny systemów energetyki odnawialnej;
7) minimalizuje straty podczas wytwarzania, magazynowania, przesyłania i wykorzystywania energii;
8) wykonuje bieżące przeglądy systemów energetyki odnawialnej;
9) sporządza dokumentację dotyczącą eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.


2. Konserwacja oraz naprawa urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
1) określa wymagania dotyczące eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
2) określa warunki konserwacji i naprawy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
3) przestrzega procedur przekazywania do eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
4) uruchamia urządzenia i systemy energetyki odnawialnej;
5) wykonuje okresowe przeglądy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
6) określa przyczyny i sposoby usuwania nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
7) wykonuje pomiary efektywności systemów energetyki odnawialnej;
8) przestrzega procedur rozpatrywania reklamacji dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
9) wykonuje pomiary i szkice inwentaryzacyjne urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
10) wykonuje czynności związane z konserwacją i naprawą urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.


Uczniowie będą uczyli się w dwóch pracowniach wyposażonych w nowoczesne sprzęty w ramach projektu finansowanego z Unii Europejskiej.
Pracownia elektryczna jest wyposażona w: zestaw edukacyjny do wykonywania ćwiczeń związanych z OZE, zasilacze prądu stałego, generatory funkcyjne, oscyloskop cyfrowy, indukcyjność dekadową, pojemność dekadową, rezystory dekadowe, rezystory suwakowe, przewody łączeniowe, mierniki uniwersalne analogowe, mierniki uniwersalne cyfrowe,  watomierze analogowe, pirometr, luksomierz, szczypce i pęsety, wkrętarkę akumulatorową, młotki i kombinerki, stację lutowniczą, odsysacz cyny, imadła ślusarskie, zestawy kluczy nasadowych.

Pracownia montażu OZE wyposażonej w pięć stanowisk do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych:
a) stanowisko z kotłem na biomasę z podajnikiem automatycznym – „mini kotłownia”;
b) stanowisko z powietrzną pompą ciepła;
c) stanowisko z urządzeniami do sterowania i pomiaru turbiny wiatrowej;
d) stanowisko z urządzeniami do sterowania i pomiaru panelem słonecznym;
e) stanowisko z urządzeniami do sterowania i obserwacji pomiaru ogniwa fotowoltaicznego.
Turbina wiatrowa, ogniwa fotowoltaiczne i kolektory słoneczne będą umieszczone na zewnątrz budynku.
W pracowni do montażu OZE uczniowie będą wykonywać elementy montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, uczyć się konserwowania urządzeń oraz kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

DSC08230

DSC08241

REALIZUJEMY  PROJEKTY  UNIJNE:
•    „Szkoły  nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego”
•    „Uczeń online.  Nowoczesne technologie w szkole”
•    „Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych – model efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami"
•    „Edukacja i praca to się opłaca”

logo1 logo2

logo3 logo uczen

 

Kierunek technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej został w ZS Nr 2 w Łukowie otwarty w 2013/14r. Uczniowie oprócz zajęć przewidzianych w szkolnym planie nauczania mają możliwość uczęszczania na zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu „Szkoły nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego” współfinansowanego ze środków UE.


Dla uczniów tego kierunku przewidziano następujące zajęcia pozaszkolne:
- język niemiecki branżowy, podczas którego młodzież kształci swoje umiejętności lingwistyczne, a szczególnie  słownictwo fachowe związane z zawodem, w którym podjęli naukę;
- montaż i serwis urządzeń solarnych, w trakcie których uczniowie poznają zasady instalacji urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej:
- wykorzystanie informatyki w rysunku technicznym i kalkulacji kosztów, podczas którego będą się uczyli zastosowania technik IT do kosztorysowania, kalkulacji kosztów oraz wykonywania projektów technicznych urządzeń i sieci energetyki odnawialnej.
Uczniowie szczególnie zainteresowani przedmiotami ścisłymi mogą pogłębiać wiedzę uczestnicząc w kołach zainteresowań: matematycznym, fizycznym.
    Poza w/w zajęciami uczniowie uczestniczą w  wyjazdach edukacyjnych i zawodoznawczych. Uczestniczą w zajęciach  Centrum Nauki Kopernik. Na Politechnice Lubelskiej Wydziale Inżynierii Środowiska uczestniczą w wykładach, warsztatach z energetyki odnawialnej, zwiedzają laboratoria badawcze, instalacje fotowoltaiczne.
Odbędą się   wycieczki  do Dubienki i Grabowiec, Porąbki Żar oraz Siedliszczek i Wrocławia, a także po raz kolejny do laboratorium badawczego. Celem wszystkich wyjazdów jest zapoznanie się ze sposobami pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz funkcjonowania urządzeń z tym związanych, np. biogazowi.
Uczniowie mają też szansę uczestniczyć  stażach wakacyjnych krajowych i zagranicznych (Niemcy) odbywających się w firmach związanych z branżą OZE, za które otrzymają wynagrodzenie.
Kariera zawodowa
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodzie technik energetyk.
Pracę znajdziesz w  firmach zajmujących się budową i utrzymaniem sprawności sieci energii odnawialnej, w elektrowniach, w organizacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii, w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, biurach projektów.
Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Pracownia elektryczna

DSC02158

DSC02159

DSC02162

 Wizyta w zakładzie zajmującym się produkcją maszyn do przetwarzania biomasy

promocja28

promocja29

promocja31

 Udział w seminarium poświęconym OZE

promocja32

Warsztaty na Politechnice Lubelskiej

promocja34

promocja35

Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

 promocja25

promocja26

promocja27

 oze1 oze2

1

 DLACZEGO  NASZA  SZKOŁA  ?
•    Zapewniamy  bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę.
•    Wspomagamy wszechstronny rozwój każdego ucznia.
•    Kształcimy w zawodach zgodnych z potrzebami rynku pracy.
•    Oferujemy naukę w profesjonalnie wyposażonych pracowniach : hotelarskiej, gastronomicznej i odnawialnych źródeł energii – OZE.
•    Proponujemy, w ramach  projektów  finansowanych z UE ,  wyjazdy edukacyjne i zawodoznawcze .
•    Uczymy  języka obcego  zawodowego.
•    Organizujemy praktyki zawodowe w Polsce i za granicą .
•    Organizujemy  staże wakacyjne, za które uczestnicy otrzymują wynagrodzenie.

 

Z  D  E  C  Y  D  U  J      S I Ę     N A     ZS NR  2

Przejdź do rekrutacji

nabor optivum

 

 

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości 

Materiały

Nauczyciele