Odbiór świadectw dojrzałości i informacji o wynikach egzaminu maturalnego, który odbył się w terminie poprawkowym  11 września 2015r. w sekretariacie szkoły.

Czytaj więcej

  " Dofinansowanie z Funduszu Prewencyjnego PZU SA "    Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Łukowie informuje, że nasza placówka otrzymała dofinansowanie z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 1550,00 zł brutto.   Pozyskane środki finansowe zostały przeznaczone na rozbudowę monitoringu, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz zakup wycieraczek antypoślizgowych. Zakupione wyposażenie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły.   Rozliczenie finansowo - rzeczowe dotyczące realizacji Wniosku o finansowanie zadania prewencyjnego przez PZU SA nastąpiło w sierpniu 2015 r.  

Czytaj więcej

 WYPRAWKA SZKOLNA 2015/16   W ramach kolejnej edycji Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna” rodzice i opiekunowie prawni uczniów mogą składać do dyrektora szkoły wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników . W roku szkolnym 2015/2016 program skierowany jest do uczniów • uczęszczających do klasy IV technikum• posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego czyli uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać:• uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł;• uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie);• uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód; W ramach programu ,,Wyprawka szkolna” można uzyskać dofinansowanie jedynie do zakupu podręczników.Zwrot pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodu zakupu(np. faktury VAT) lub oświadczenia o dokonanym zakupie. Wraz z wnioskiem należy złożyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub w uzasadnionych przypadkach oświadczenie o wysokości dochodów za rok 2013. W przypadku korzystania ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych. Składanie dokumentów do 4 września w sali 58, II piętro(pedagog szkolny) lub do wychowawcy klasy. Więcej informacji:https://men.gov.plhttp://dziennikustaw.gov.plhttp://isap.sejm.gov.pl Druki wniosków do pobrania poniżej:  Druk nr 1  Druk nr 2   

Czytaj więcej

Klasy realizujące praktykę zawodową w miesiącu wrześniu, rozpoczynają naukę zgodnie z planem lekcji od 29 września 2015r.

Czytaj więcej

 Inauguracja roku szkolnego 2015/2016      1 września 2015 r. w Zespole Szkół Nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolonego 2015/2016.W akademii wzięli udział: p. Janusz Kozioł – Starosta Łukowski, Dyrektor Szkoły p. Krzysztof Okliński, Wicedyrektorzy Zespołu Szkół Nr 2: p. Krystyna Konieczna i p. Katarzyna Celińska oraz p. Dariusz Olszewski – kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice.   Młodzież z klas: III TH A, III TH B, III TE oraz IV TH A, pod kierunkiem p. J. Pucyk, zaprezentowała montaż słowno – muzyczny przygotowany dla uczczenia pamięć Polaków poległych podczas II wojny światowej.  W programie uroczystości znalazły się także przemówienia okolicznościowe. Starosta Powiatu Łukowskiego - p. Janusz Kozioł nawiązał w swoim wystąpieniu do 76 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz potrzeby kształcenia zawodowego młodzieży. Na zakończenie życzył wszystkim wielu sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym. Następnie głos zabrał p. Krzysztof Okliński - dyrektor ZS Nr 2 w Łukowie, który przedstawił organizację roku szkolnego 2015/2016.    Na zakończenie p. Sylwester Broński przypomniał zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole oraz w drodze do niej.   Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego przygotowali: p. Joanna Pucyk oraz p. Sylwester Broński. Nad oprawa muzyczną czuwał p. Grzegorz Dziurdziak.         

Czytaj więcej

  Podręczniki na rok szkolny 2015/2016 Technikum     Zasadnicza Szkoła Zawodowa     Liceum dla dorosłych      

Czytaj więcej

 Przedstawiciele ZS Nr 2 na uroczystym odsłonięciu obelisku w Łukowie    19 czerwca 2015 r. uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Łukowie, pod opieką nauczyciela historii p. Katarzyny Świderskiej, wzięli udział w uroczystości odsłonięcia obelisku upamiętniającego łukowską społeczność żydowską.    W trakcie uroczystości uczniowie wysłuchali przemówienia dr Krzysztofa Czubaszka – inicjatora przedsięwzięcia, przedstawicieli władz lokalnych oraz zaproszonych gości z zagranicy, którzy wspominali swoich krewnych mieszkających w Łukowie. Po odsłonięciu tablicy ufundowanej przez Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie uczestnicy uroczystości udali się do Łukowskiego Ośrodka Kultury, gdzie obejrzeli przedstawienie teatralne pt. „Między nocą a dniem” w wykonaniu laureatów konkursów recytatorskich oraz wysłuchali prelekcji dr Krzysztofa Czubaszka „Społeczność żydowska w przedwojennym Łukowie”.    

Czytaj więcej

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015

Czytaj więcej

 Wyróżnienie na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy!    18 czerwca 2015 r. uczeń klasy II ZSZ B Bartłomiej Skrzyszewski otrzymał wyróżnienie na II Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy zorganizowanej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.    W konkursie wzięli udział uczniowie z dziewięciu placówek z całej Polski, w tym prowadzących kształcenie integracyjne. Zadaniem uczestników było rozwiązanie zadań wymagających logicznego myślenia. Bartek poradził sobie z większością zadań i zdobył wyróżnienie.    Ucznia do konkursu przygotowały p. Katarzyna Świderska i p. Agnieszka Kołodziej.  

Czytaj więcej